Visa allt om Bilia Center Metro AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 2 090 173 2 058 328 1 740 532 825 856 739 175 688 258 621 514 669 880 550 089 586 030
Övrig omsättning 1 194 0 0 0 9 568 8 388 7 214 5 320 6 066 0
Rörelseresultat (EBIT) 125 037 98 756 51 207 37 069 32 525 30 675 25 625 24 428 10 963 9 701
Resultat efter finansnetto 123 688 97 785 48 840 37 263 7 281 30 814 25 452 23 998 10 643 10 252
Årets resultat 306 22 904 21 985 -6 588 18 239 54 44 -2 084 -1 538
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 33 810 34 758 149 419 109 761 91 199 114 792 82 416 51 839 52 386 53 901
Omsättningstillgångar 538 134 393 479 261 128 186 451 131 135 130 488 119 150 126 117 123 241 123 964
Tillgångar 571 944 428 237 410 547 296 212 222 334 245 280 201 566 177 955 175 627 177 865
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 64 132 63 826 63 803 61 703 39 719 46 307 28 068 28 015 27 971 30 055
Obeskattade reserver 33 093 34 322 35 466 27 155 18 386 10 224 5 764 8 911 13 292 18 425
Avsättningar (tkr) 11 068 9 362 12 804 9 000 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 463 651 320 727 298 474 198 354 164 229 188 749 167 734 141 030 134 365 129 385
Skulder och eget kapital 571 944 428 237 410 547 296 212 222 334 245 280 201 566 177 955 175 627 177 865
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 3 745 3 593 3 305 2 531 1 596 1 887 1 283 1 281 1 262 2 135
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 613 - - - - 0 405
Löner till övriga anställda 126 604 122 607 119 987 53 626 53 673 52 097 48 770 48 667 44 971 45 299
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 57 453 57 328 56 220 26 112 25 958 23 730 22 277 22 866 21 597 22 504
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 091 367 2 058 328 1 740 532 825 856 748 743 696 646 628 728 675 200 556 155 586 030
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 247 309 255 101 112 114 112 109 116 116
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 462 6 661 6 826 8 177 6 600 6 037 5 549 6 146 4 742 5 052
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 760 594 704 815 746 704 671 690 610 629
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 125 037 110 484 76 668 55 480 48 639 40 933 30 377 26 508 13 890 13 049
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,55% 18,26% 110,75% 11,73% 7,40% 10,74% -7,22% 21,78% -6,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,87% 23,07% 12,47% 12,66% 3,35% 12,69% 13,00% 14,03% 6,60% 6,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,99% 4,80% 2,94% 4,54% 1,01% 4,52% 4,22% 3,73% 2,11% 1,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,98% 18,54% 18,25% 19,44% 24,00% 23,98% 23,68% 21,84% 23,30% 23,04%
Rörelsekapital/omsättning 3,56% 3,53% -2,15% -1,44% -4,48% -8,46% -7,82% -2,23% -2,02% -0,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,73% 21,16% 22,28% 27,98% 24,31% 22,13% 16,16% 19,65% 21,50% 24,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 41,20% 48,54% 28,50% 45,15% 32,69% 30,94% 30,67% 37,93% 36,36% 48,15%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...