Visa allt om Bilia Center Metro AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 2 058 328 1 740 532 825 856 739 175 688 258 621 514 669 880 550 089 586 030 664 602
Övrig omsättning - - - 9 568 8 388 7 214 5 320 6 066 - -
Rörelseresultat (EBIT) 98 756 51 207 37 069 32 525 30 675 25 625 24 428 10 963 9 701 22 487
Resultat efter finansnetto 97 785 48 840 37 263 7 281 30 814 25 452 23 998 10 643 10 252 33 537
Årets resultat 22 904 21 985 -6 588 18 239 54 44 -2 084 -1 538 3 658
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 758 149 419 109 761 91 199 114 792 82 416 51 839 52 386 53 901 50 477
Omsättningstillgångar 393 479 261 128 186 451 131 135 130 488 119 150 126 117 123 241 123 964 136 559
Tillgångar 428 237 410 547 296 212 222 334 245 280 201 566 177 955 175 627 177 865 187 036
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 63 826 63 803 61 703 39 719 46 307 28 068 28 015 27 971 30 055 31 593
Obeskattade reserver 34 322 35 466 27 155 18 386 10 224 5 764 8 911 13 292 18 425 22 413
Avsättningar (tkr) 9 362 12 804 9 000 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 648
Kortfristiga skulder 320 727 298 474 198 354 164 229 188 749 167 734 141 030 134 365 129 385 132 383
Skulder och eget kapital 428 237 410 547 296 212 222 334 245 280 201 566 177 955 175 627 177 865 187 036
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 3 593 3 305 2 531 1 596 1 887 1 283 1 281 1 262 2 135 2 008
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 613 - - - - 0 405 375
Löner till övriga anställda 122 607 119 987 53 626 53 673 52 097 48 770 48 667 44 971 45 299 43 528
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader 57 328 56 220 26 112 25 958 23 730 22 277 22 866 21 597 22 504 21 506
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 058 328 1 740 532 825 856 748 743 696 646 628 728 675 200 556 155 586 030 664 602
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 309 255 101 112 114 112 109 116 116 116
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 661 6 826 8 177 6 600 6 037 5 549 6 146 4 742 5 052 5 729
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 594 704 815 746 704 671 690 610 629 617
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 110 484 76 668 55 480 48 639 40 933 30 377 26 508 13 890 13 049 26 391
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,26% 110,75% 11,73% 7,40% 10,74% -7,22% 21,78% -6,13% -11,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,07% 12,47% 12,66% 3,35% 12,69% 13,00% 14,03% 6,60% 6,27% 18,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,80% 2,94% 4,54% 1,01% 4,52% 4,22% 3,73% 2,11% 1,90% 5,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,54% 18,25% 19,44% 24,00% 23,98% 23,68% 21,84% 23,30% 23,04% 21,60%
Rörelsekapital/omsättning 3,53% -2,15% -1,44% -4,48% -8,46% -7,82% -2,23% -2,02% -0,93% 0,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,16% 22,28% 27,98% 24,31% 22,13% 16,16% 19,65% 21,50% 24,53% 25,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 48,54% 28,50% 45,15% 32,69% 30,94% 30,67% 37,93% 36,36% 48,15% 52,13%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...