Visa allt om Golvläggarna i Jönköping AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 4 248 4 857 6 040 5 828 7 505 5 398 4 043 3 690 4 835 4 186
Övrig omsättning 92 20 118 63 143 40 0 21 83 0
Rörelseresultat (EBIT) 212 205 654 683 998 565 180 97 323 345
Resultat efter finansnetto 196 190 636 678 997 565 179 90 323 344
Årets resultat 153 812 417 444 597 373 101 65 178 187
Balansräkningar (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 939 809 889 752 25 10 14 18 2 12
Omsättningstillgångar 1 167 1 458 1 678 2 092 2 813 2 085 1 244 1 409 1 514 1 360
Tillgångar 2 106 2 267 2 567 2 844 2 838 2 095 1 258 1 427 1 516 1 372
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 118 1 165 752 736 1 032 594 222 658 593 535
Obeskattade reserver 0 0 853 753 647 422 341 293 292 212
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 233 277 317 353 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 755 826 645 1 002 1 159 1 078 696 476 631 625
Skulder och eget kapital 2 106 2 267 2 567 2 844 2 838 2 095 1 258 1 427 1 516 1 372
Löner & utdelning (tkr)
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - - 728 620
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - - 1 744 1 097 936 1 053 527 493
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - - 657 403 340 297 376 334
Utdelning till aktieägare 0 200 0 400 740 160 0 240 0 12
Omsättning 4 340 4 877 6 158 5 891 7 648 5 438 4 043 3 711 4 918 4 186
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 416 1 214 1 510 1 457 1 876 1 350 1 348 1 230 1 209 1 047
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 570 545 553 542 606 385 427 454 414 368
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 214 205 654 683 998 569 184 101 328 351
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,54% -19,59% 3,64% -22,35% 39,03% 33,51% 9,57% -23,68% 15,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,07% 9,04% 25,48% 24,02% 35,17% 26,97% 14,39% 6,80% 21,31% 25,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,99% 4,22% 10,83% 11,72% 13,30% 10,47% 4,48% 2,63% 6,68% 8,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,18% 65,04% 61,18% 63,11% 55,40% 51,00% 51,69% 55,50% 52,78% 58,34%
Rörelsekapital/omsättning 9,70% 13,01% 17,10% 18,70% 22,04% 18,66% 13,55% 25,28% 18,26% 17,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,09% 51,39% 55,21% 46,53% 54,15% 44,06% 38,79% 61,24% 53,31% 50,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 129,40% 153,39% 230,08% 183,23% 225,63% 176,62% 160,49% 258,82% 213,31% 192,48%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...