Visa allt om Balder Lejonet AB
Visa allt om Balder Lejonet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 14 010 14 576 14 549 13 757 13 588 11 735 12 079 11 627 10 807 9 446
Övrig omsättning - - - - - 163 20 621 67 130
Rörelseresultat (EBIT) 9 887 10 812 10 784 9 263 8 702 5 469 5 391 6 379 4 302 3 504
Resultat efter finansnetto 13 360 14 091 13 037 10 964 7 254 106 2 654 3 675 1 730 1 366
Årets resultat 388 316 342 128 4 231 73 34 2 032 1 619 811
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 291 113 725 113 944 114 343 44 567 117 157 115 039 47 584 49 172 49 453
Omsättningstillgångar 80 974 14 475 15 233 17 023 87 028 2 513 5 032 3 529 4 456 5 218
Tillgångar 124 265 128 200 129 177 131 366 131 595 119 670 120 072 51 113 53 627 54 670
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 534 7 446 7 130 6 618 6 490 2 259 2 186 2 152 4 665 4 697
Obeskattade reserver 1 720 1 721 2 638 2 638 2 638 918 918 918 0 531
Avsättningar (tkr) 0 0 0 169 85 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 114 674 115 838 117 314 119 400 113 750 114 750 44 750 44 500 45 250
Kortfristiga skulder 117 011 4 359 3 571 4 627 2 982 2 743 2 218 3 292 4 462 4 193
Skulder och eget kapital 124 265 128 200 129 177 131 366 131 595 119 670 120 072 51 113 53 627 54 670
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 1 806 1 808 450 270 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - 0 151 145 14 360 211
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 - - 0 201 165
Utdelning till aktieägare 0 2 300 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 14 010 14 576 14 549 13 757 13 588 11 898 12 099 12 248 10 874 9 576
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 - - 4 4 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 2 934 3 020 5 814 5 404 4 723
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 576 662 347 244 248
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 273 11 198 11 170 9 647 8 702 6 236 6 156 7 483 5 358 4 684
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,88% 0,19% 5,76% 1,24% 15,79% -2,85% 3,89% 7,59% 14,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,45% 11,93% 11,84% 10,50% 8,57% 4,60% 4,52% 12,49% 8,08% 6,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 101,58% 104,89% 105,11% 100,22% 83,00% 46,95% 44,89% 54,92% 40,09% 37,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 74,08% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -257,22% 69,40% 80,16% 90,11% 618,53% -1,96% 23,30% 2,04% -0,06% 10,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,53% 6,86% 7,11% 6,60% 6,41% 2,45% 2,38% 5,53% 8,70% 9,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 69,20% 332,07% 426,58% 367,91% 2 918,44% 91,62% 226,87% 107,20% 99,87% 124,45%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...