Visa allt om Kungsleden Raloh AB
Visa allt om Kungsleden Raloh AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 15 013 14 936 14 926 14 500 15 623 14 771 13 586 9 005 8 889 8 044
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 10 035 9 327 9 881 9 719 10 818 8 622 4 160 2 940 181 524
Resultat efter finansnetto 9 853 8 942 9 336 8 924 9 810 7 749 3 003 1 590 -2 317 -1 513
Årets resultat 91 91 94 8 284 7 291 4 454 9 67 1 513 -1 513
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 49 278 50 580 50 978 51 742 52 386 0 53 430 54 882 56 658 58 643
Omsättningstillgångar 172 515 266 1 039 925 53 189 2 204 9 543 6 589 2 982
Tillgångar 49 450 51 095 51 243 52 780 53 311 53 189 55 634 64 426 63 247 61 625
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 378 287 2 696 2 602 1 328 4 629 176 1 680 1 613 100
Obeskattade reserver 0 0 499 0 1 707 1 707 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 550 525 0 473 338 242 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 563
Kortfristiga skulder 48 522 50 283 48 048 49 706 49 939 46 611 55 459 62 746 61 634 14 963
Skulder och eget kapital 49 450 51 095 51 243 52 780 53 311 53 189 55 634 64 426 63 247 61 625
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 2 500 0 0 4 500 0 0 0 0
Omsättning 15 013 14 936 14 926 14 500 15 623 14 771 13 586 9 005 8 889 8 044
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 337 10 476 11 019 10 363 11 517 9 117 5 612 4 715 2 480 2 760
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,52% 0,07% 2,94% -7,19% 5,77% 8,72% 50,87% 1,30% 10,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,31% 18,26% 19,28% 18,42% 20,29% 16,25% 7,48% 4,57% 0,32% 0,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 66,89% 62,45% 66,20% 67,03% 69,24% 58,53% 30,63% 32,67% 2,31% 6,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 67,03% 69,24% 58,37% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -322,05% -333,21% -320,13% -335,63% -313,73% 44,53% -391,98% -590,82% -619,25% -148,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 0,76% 0,56% 6,02% 4,93% 4,85% 11,07% 0,32% 2,61% 2,55% 0,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 0,35% 1,02% 0,55% 2,09% 1,85% 0,54% 3,97% 15,21% 10,69% 19,93%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...