Visa allt om Lukas Sweden AB
Visa allt om Lukas Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 * 2010-12 * 2009-12 * 2008-12 * 2007-12 *
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -67 -239 -1 616 -130 -1 845 23 20 10 -8 44
Resultat efter finansnetto -1 882 31 272 -1 268 21 294 105 009 101 800 -24 22 482 108
Årets resultat -1 882 31 272 -1 268 21 294 105 009 101 800 -24 16 458 77
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 * 2010-12 * 2009-12 * 2008-12 * 2007-12 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 13 483 13 483 13 422 13 535
Omsättningstillgångar 59 321 65 016 70 588 29 150 428 173 161 040 1 446 1 469 2 474 2 316
Tillgångar 59 321 65 016 70 588 29 150 428 173 161 040 14 929 14 952 15 896 15 851
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 57 344 56 975 26 272 24 432 156 313 115 892 14 692 14 716 15 699 15 741
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 977 8 041 44 316 4 718 271 861 45 148 237 236 197 110
Skulder och eget kapital 59 321 65 016 70 588 29 150 428 173 161 040 14 929 14 952 15 896 15 851
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12
2011-12 *
2010-12 *
2009-12 *
2008-12 *
2007-12 *
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 0 0 - - -
Sociala kostnader 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 24 903 0 0 21 500 109 764 109 913 600 0 1 000 500
Omsättning 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -67 -239 -1 616 -130 -1 845 23 20 10 -8 44
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - -100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - 63,21% -0,15% 0,15% 3,23% 0,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - 101 800,00% -23,00% 23,00% 514,00% 117,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - - - - 115 892,00% 1 209,00% 1 233,00% 2 277,00% 2 206,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,67% 87,63% 37,22% 83,81% 36,51% 71,96% 98,41% 98,42% 98,76% 99,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3 000,56% 808,56% 159,28% 617,85% 157,50% 356,69% 610,13% 622,46% 1 255,84% 2 105,45%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-12: Balansräkning redovisad i euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-12: Balansräkning redovisad i euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2010-12: Balansräkning redovisad i euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2009-12: Balansräkning redovisad i euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-12: Balansräkning redovisad i euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2007-12: Balansräkning redovisad i euro
mer information

* Bolaget redovisar bokslutstalen i tusen euro.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...