Visa allt om Rolf Sundh Åkeri AB
Visa allt om Rolf Sundh Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 127 2 109 2 198 2 105 1 951 1 860 2 073 2 393 2 541 2 465
Övrig omsättning - 28 - 14 206 184 17 15 15 11
Rörelseresultat (EBIT) 122 136 16 43 -55 109 -56 -74 -151 -188
Resultat efter finansnetto 112 112 -25 4 -117 94 -71 -98 -95 -209
Årets resultat 112 112 -25 4 -117 94 -71 -98 -95 -94
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 570 786 1 002 1 218 1 292 1 114 225 442 523 751
Omsättningstillgångar 408 292 287 238 221 628 259 329 384 317
Tillgångar 978 1 078 1 289 1 456 1 513 1 742 484 770 907 1 068
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 293 181 69 94 90 208 114 184 282 377
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 424 554 1 108 0 663 1 384 182 332 0 0
Kortfristiga skulder 261 343 112 1 362 760 150 188 254 625 690
Skulder och eget kapital 978 1 078 1 289 1 456 1 513 1 742 484 770 907 1 068
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 165 150 197 198 168 198 188
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 482 494 478 309 350 317 353 464 400 443
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 211 222 210 223 228 230 259 292 258 268
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 127 2 137 2 198 2 119 2 157 2 044 2 090 2 408 2 556 2 476
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 064 1 055 1 099 702 650 620 691 598 635 616
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 350 360 347 236 248 250 273 233 218 226
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 338 352 232 237 126 141 27 91 16 -18
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,85% -4,05% 4,42% 7,89% 4,89% -10,27% -13,37% -5,82% 3,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,47% 12,62% 1,24% 3,64% -3,64% 6,26% -11,57% -9,48% -8,05% -17,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,74% 6,45% 0,73% 2,52% -2,82% 5,86% -2,70% -3,05% -2,87% -7,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,30% 56,38% 47,36% 50,45% 42,70% 47,20% 46,79% 47,64% 41,32% 42,07%
Rörelsekapital/omsättning 6,91% -2,42% 7,96% -53,40% -27,63% 25,70% 3,42% 3,13% -9,48% -15,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,96% 16,79% 5,35% 6,46% 5,95% 11,94% 23,55% 23,90% 31,09% 35,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 156,32% 85,13% 256,25% 17,47% 29,08% 418,67% 137,77% 129,53% 61,44% 45,94%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...