Visa allt om Sjögrens Bil & Motor i Torsby AB
Visa allt om Sjögrens Bil & Motor i Torsby AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 6 686 6 184 6 258 6 678 6 482 6 245 5 834 5 148 4 871 4 014
Övrig omsättning 10 60 5 - 5 - - 3 - -
Rörelseresultat (EBIT) 279 400 451 759 636 566 640 418 482 -100
Resultat efter finansnetto 280 403 463 787 659 575 640 420 480 -102
Årets resultat 283 354 451 565 485 413 467 222 248 -15
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 260 265 198 262 230 223 151 225 160 155
Omsättningstillgångar 2 950 2 841 2 974 3 351 2 810 2 510 2 181 1 411 1 193 661
Tillgångar 3 210 3 106 3 172 3 613 3 040 2 733 2 332 1 636 1 353 816
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 277 2 243 2 240 2 344 1 780 1 544 1 131 665 442 194
Obeskattade reserver 0 87 142 267 258 259 249 249 139 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 37 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 896 772 791 1 001 1 003 929 953 722 772 622
Skulder och eget kapital 3 210 3 106 3 172 3 613 3 040 2 733 2 332 1 636 1 353 816
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - 347 347 342 324 326 328
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 841 1 601 1 491 1 510 1 169 1 142 1 113 1 022 999 719
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 623 517 477 485 490 482 388 375 366 267
Utdelning till aktieägare 500 250 350 556 0 250 0 0 0 0
Omsättning 6 696 6 244 6 263 6 678 6 487 6 245 5 834 5 151 4 871 4 014
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 337 1 237 1 252 1 336 1 296 1 249 1 167 1 030 974 803
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 502 428 405 406 411 402 372 346 341 267
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 376 487 543 847 723 629 714 488 540 -51
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,12% -1,18% -6,29% 3,02% 3,80% 7,04% 13,33% 5,69% 21,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,72% 13,01% 14,66% 21,78% 21,71% 21,04% 27,44% 25,67% 35,70% -12,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,19% 6,53% 7,43% 11,78% 10,18% 9,21% 10,97% 8,16% 9,92% -2,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,07% 54,79% 55,32% 56,72% 56,48% 56,69% 58,06% 57,30% 59,04% 47,56%
Rörelsekapital/omsättning 30,72% 33,46% 34,88% 35,19% 27,88% 25,32% 21,05% 13,38% 8,64% 0,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,93% 74,40% 74,11% 70,32% 64,81% 63,48% 56,37% 51,61% 40,07% 23,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 287,50% 322,67% 328,45% 295,00% 246,56% 224,65% 180,06% 134,35% 110,75% 88,26%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...