Visa allt om Digitalist Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 48 284 37 306 32 046 26 759 28 921 40 570 28 809 19 126 8 624 2 405
Övrig omsättning 1 367 905 - - 3 383 165 97 57 - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 931 2 740 3 518 3 227 618 560 1 327 876 950 618
Resultat efter finansnetto 4 930 2 735 3 479 3 153 512 553 1 324 871 960 619
Årets resultat 3 017 18 686 2 637 512 357 931 519 697 443
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 9 42 111 216 673 523 501 10 14
Omsättningstillgångar 17 592 13 551 11 924 11 678 12 316 8 161 7 393 5 626 2 422 1 319
Tillgångar 17 592 13 560 11 966 11 789 12 533 8 834 7 916 6 127 2 432 1 333
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 791 3 773 4 756 5 070 2 432 1 920 1 564 633 814 617
Obeskattade reserver 0 0 350 0 0 0 0 2 2 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 806 0 342 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 801 9 787 6 860 6 719 9 294 6 913 6 011 5 492 1 616 718
Skulder och eget kapital 17 592 13 560 11 966 11 789 12 533 8 834 7 916 6 127 2 432 1 333
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - 2 249 2 138 804 438
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 14 004 10 335 13 417 18 485 11 428 6 195 1 645 218
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - - 6 177 4 659 5 921 7 814 5 581 3 399 708 231
Utdelning till aktieägare 0 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 700 500
Omsättning 49 651 38 211 32 046 26 759 32 304 40 735 28 906 19 183 8 624 2 405
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 42 36 29 26 32 44 38 23 11 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 150 1 036 1 105 1 029 904 922 758 832 784 802
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 780 742 732 604 704 614 519 529 293 300
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 940 2 773 3 587 3 332 737 860 1 476 980 954 624
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 29,43% 16,41% 19,76% -7,48% -28,71% 40,82% 50,63% 121,78% 258,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,03% 20,22% 29,43% 27,45% 5,08% 6,38% 16,78% 14,33% 39,51% 46,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,21% 7,35% 10,99% 12,09% 2,20% 1,39% 4,61% 4,59% 11,14% 25,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,85% 91,70% 90,33% 86,88% 94,12% 95,57% 95,53% 95,26% 71,99% 84,95%
Rörelsekapital/omsättning 11,99% 10,09% 15,80% 18,53% 10,45% 3,08% 4,80% 0,70% 9,35% 24,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,92% 27,82% 42,03% 43,01% 19,40% 21,73% 19,76% 10,36% 33,53% 46,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 149,07% 138,46% 173,82% 173,81% 132,52% 118,05% 122,99% 102,44% 149,88% 183,70%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...