Visa allt om RURIC AB ( publ )
Visa allt om RURIC AB ( publ )

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 054 2 411 9 464 35 410 40 321 40 600 36 300 42 100 67 700 46 000
Övrig omsättning 1 320 8 643 - 506 174 - 53 900 62 200 - 28 200 30 000
Rörelseresultat (EBIT) -30 338 -10 487 -101 249 499 976 -314 430 46 300 51 900 -974 500 -383 000 21 700
Resultat efter finansnetto -18 145 21 150 5 743 360 860 -457 952 -30 100 44 300 -1 070 700 -405 000 -2 700
Årets resultat -21 251 19 442 4 730 347 386 -443 494 -38 100 47 400 -1 067 900 -350 700 -15 900
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 498 025 419 314 251 395 202 415 613 028 1 033 800 973 400 1 014 900 2 037 700 1 935 100
Omsättningstillgångar 51 686 114 367 88 089 85 538 91 548 100 400 144 400 157 500 140 400 106 600
Tillgångar 549 711 533 681 339 484 287 953 704 576 1 134 200 1 117 800 1 172 400 2 178 100 2 041 700
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 473 493 453 250 309 278 264 737 121 847 538 900 562 400 177 300 1 202 100 1 104 600
Minoritetsintressen 15 199 0 0 3 367 -122 841 -22 300 -9 500 0 0 0
Avsättningar (tkr) 25 261 16 722 18 591 0 0 16 100 0 0 0 51 100
Långfristiga skulder 10 610 0 0 16 47 072 563 400 521 000 10 500 873 900 786 000
Kortfristiga skulder 25 148 63 709 11 615 19 833 658 498 38 100 43 900 984 600 102 100 100 000
Skulder och eget kapital 549 711 533 681 339 484 287 953 704 576 1 134 200 1 117 800 1 172 400 2 178 100 2 041 700
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 773 - - 3 343 5 586 6 700 5 700 5 600 13 700 9 200
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - 0 - - 4 700
Löner till övriga anställda 2 822 - 5 420 3 565 3 218 7 200 6 900 9 500 17 800 14 700
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 211 - 1 073 1 785 1 835 2 500 1 800 4 600 5 100 4 700
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 374 11 054 9 464 541 584 40 321 94 500 98 500 42 100 95 900 76 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 41 9 19 25 23 23 25 42 77 57
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 74 268 498 1 416 1 753 1 765 1 452 1 002 879 807
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 119 459 348 348 463 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -27 204 -10 487 -61 496 500 532 -314 430 46 800 52 500 -974 100 -382 400 22 100
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,67% -74,52% -73,27% -12,18% -0,69% 11,85% -13,78% -37,81% 47,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,45% 4,42% 1,69% 177,89% -46,21% 3,13% 13,08% -81,75% -15,44% 1,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -261,00% 977,35% 60,68% 1 446,58% -807,42% 87,44% 402,75% -2 276,48% -496,90% 67,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -288,70% 100,00% 100,00% 75,08% 69,46% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 868,96% 2 101,12% 808,05% 185,55% -1 406,09% 153,45% 276,86% -1 964,61% 56,57% 14,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,13% 84,93% 91,10% 91,94% 17,29% 47,51% 50,31% 15,12% 55,19% 54,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 205,53% 179,51% 758,41% 431,29% 13,90% 263,52% 328,93% 16,00% 137,51% 106,60%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 160 161 1 508 404 1 102 1 800 1 100 1 100 1 200 1 200
Övrig omsättning 834 446 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 802 -5 320 -52 721 -20 875 -17 179 -114 500 -14 100 -1 015 000 -326 100 -32 600
Resultat efter finansnetto 67 437 -11 276 -32 375 487 781 -715 186 -96 200 10 300 -1 106 600 -15 600 -51 100
Årets resultat 67 437 -11 276 -32 492 487 776 -715 215 -75 000 10 200 -1 106 600 -15 600 -51 100
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 493 340 404 201 311 168 233 895 392 032 1 031 700 710 400 912 000 1 951 400 1 843 900
Omsättningstillgångar 47 817 93 932 7 260 44 528 4 231 18 000 367 400 216 600 185 600 51 600
Tillgångar 541 157 498 133 318 428 278 423 396 263 1 049 700 1 077 800 1 128 600 2 137 000 1 895 500
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 500 089 432 653 305 232 252 558 -255 318 459 900 534 900 133 800 1 239 500 1 150 300
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 16 146 563 600 510 800 200 840 600 684 900
Kortfristiga skulder 41 068 65 480 13 196 25 850 651 435 26 200 32 100 994 600 56 900 60 300
Skulder och eget kapital 541 157 498 133 318 428 278 423 396 263 1 049 700 1 077 800 1 128 600 2 137 000 1 895 500
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 773 - - 1 324 - 5 700 4 000 4 500 7 100 5 000
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - 1 313 0 18 535 0 0 0 300 500
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 211 0 231 352 4 669 1 600 1 200 2 000 2 600 2 700
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 994 607 1 508 404 1 102 1 800 1 100 1 100 1 200 1 200
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 9 2 2 2 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 160 18 754 202 551 900 550 550 400 400
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 988 147 806 723 2 485 4 150 2 600 3 250 3 233 2 567
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -4 802 -5 320 -52 721 -20 825 -17 179 -114 300 -13 800 -1 014 700 -325 900 -32 500
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,62% -89,32% 273,27% -63,34% -38,78% 63,64% 0,00% -8,33% 0,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,64% -2,05% -10,12% 207,94% -154,63% -2,05% 13,57% -76,04% 4,33% 4,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 46 119,38% -6 333,54% -2 135,88% 143 303,22% -55 603,18% -1 194,44% 13 300,00% -78 018,18% 7 708,33% 7 800,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4 218,12% 17 672,05% -393,63% 4 623,27% -58 729,95% -455,56% 30 481,82% -70 727,27% 10 725,00% -725,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,41% 86,85% 95,86% 90,71% -64,43% 43,81% 49,63% 11,86% 58,00% 60,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 116,43% 143,45% 55,02% 172,26% 0,65% 68,70% 1 144,55% 21,78% 326,19% 85,57%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...