Visa allt om S.T. Wiiks Bygg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 34 477 46 632 40 916 37 613 40 365 49 834 41 860 39 062 42 149 33 383
Övrig omsättning 8 0 32 349 174 56 247 42 53 185
Rörelseresultat (EBIT) -359 1 891 784 356 347 2 798 3 358 3 293 4 135 2 053
Resultat efter finansnetto -393 1 942 1 192 334 338 2 778 3 516 3 297 4 094 2 046
Årets resultat 214 1 113 653 993 1 674 3 173 2 089 2 038 2 232 1 211
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 518 4 037 4 886 2 714 2 783 2 850 6 223 7 162 4 033 3 722
Omsättningstillgångar 8 968 7 599 11 260 8 913 9 002 12 030 15 214 9 374 10 088 8 926
Tillgångar 13 486 11 635 16 146 11 627 11 785 14 880 21 438 16 536 14 121 12 648
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 208 3 994 3 880 3 227 2 234 3 560 8 888 6 799 5 561 4 129
Obeskattade reserver 1 037 1 737 1 237 938 1 911 3 747 5 066 4 267 3 612 2 695
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 275 343 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 966 5 561 11 028 7 462 7 640 7 573 7 484 5 470 4 948 5 824
Skulder och eget kapital 13 486 11 635 16 146 11 627 11 785 14 880 21 438 16 536 14 121 12 648
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 4 043 4 039 3 954 4 152 3 416
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 1 842 1 582 1 587 1 607 1 352
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 1 000 0 0 3 000 8 500 0 800 800
Omsättning 34 485 46 632 40 948 37 962 40 539 49 890 42 107 39 104 42 202 33 568
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 7 11 11 11 11 11 12 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 746 7 772 5 845 3 419 3 670 4 530 3 805 3 551 3 512 3 035
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 703 736 717 444 511 533 509 502 477 436
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -220 1 992 863 412 414 2 865 3 421 3 361 4 203 2 122
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -26,07% 13,97% 8,78% -6,82% -19,00% 19,05% 7,16% -7,32% 26,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,66% 16,93% 7,83% 3,06% 2,95% 18,82% 16,48% 19,99% 29,30% 16,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,04% 4,22% 3,09% 0,95% 0,86% 5,62% 8,44% 8,46% 9,82% 6,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 12,14% 25,85% 11,46% 50,20% 53,35% 50,54% 52,05% 49,84% 51,83% 49,58%
Rörelsekapital/omsättning 0,01% 4,37% 0,57% 3,86% 3,37% 8,94% 18,47% 9,99% 12,19% 9,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,79% 45,97% 30,01% 34,05% 31,60% 43,57% 59,89% 61,24% 58,23% 48,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 95,11% 128,77% 97,91% 113,35% 111,51% 152,58% 196,14% 161,15% 195,33% 147,92%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!