Visa allt om Knutssons Transport Örebro AB
Visa allt om Knutssons Transport Örebro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 11 421 10 746 11 087 9 573 8 131 7 154 4 852 2 958 2 682 2 368
Övrig omsättning 4 190 2 308 3 - - 15 57 4
Rörelseresultat (EBIT) 179 1 096 1 110 840 858 781 553 241 258 158
Resultat efter finansnetto 228 996 1 113 752 1 264 852 508 216 215 127
Årets resultat 419 555 474 324 711 361 242 154 151 138
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 411 6 947 7 756 5 503 4 304 5 097 2 486 2 227 1 271 1 293
Omsättningstillgångar 2 752 3 312 2 650 2 098 2 195 1 231 1 227 665 662 715
Tillgångar 12 163 10 259 10 406 7 601 6 498 6 328 3 714 2 892 1 934 2 008
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 976 2 557 2 173 1 999 1 825 1 213 852 610 557 445
Obeskattade reserver 2 000 2 300 2 000 1 500 1 150 700 280 105 105 105
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 434 3 100 3 730 1 761 1 407 2 489 1 372 1 465 813 946
Kortfristiga skulder 2 752 2 302 2 503 2 341 2 117 1 925 1 209 711 459 511
Skulder och eget kapital 12 163 10 259 10 406 7 601 6 498 6 328 3 714 2 892 1 934 2 008
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 0 424 250 384 275
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 3 308 3 340 2 874 2 140 1 693 862 411 320 282
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 1 071 1 009 973 755 614 481 250 237 219
Utdelning till aktieägare 0 1 000 170 300 150 100 0 0 100 40
Omsättning 11 425 10 936 11 089 9 881 8 134 7 154 4 852 2 973 2 739 2 372
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 9 7 6 5 4 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 269 1 194 1 232 1 368 1 355 1 431 1 213 1 479 1 341 1 184
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 547 498 499 572 510 498 460 459 480 398
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 501 2 149 2 074 1 569 1 634 1 320 894 467 458 408
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,28% -3,08% 15,82% 17,73% 13,66% 47,44% 64,03% 10,29% 13,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,27% 11,16% 11,90% 12,04% 21,30% 15,15% 14,97% 8,37% 13,50% 8,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,48% 10,66% 11,17% 9,56% 17,02% 13,41% 11,46% 8,18% 9,73% 6,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,18% 70,43% 69,50% 65,78% 68,53% 65,68% 100,00% 99,12% 99,89% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,00% 9,40% 1,33% -2,54% 0,96% -9,70% 0,37% -1,56% 7,57% 8,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,07% 42,41% 35,87% 41,69% 41,13% 27,32% 28,50% 23,77% 32,71% 25,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 100,00% 143,87% 105,87% 89,62% 103,68% 63,95% 101,49% 93,53% 144,23% 139,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...