Visa allt om BTC Markentreprenader i Luleå AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 0 5 365 8 265 8 608 8 380 12 416 22 997 38 830 32 974 30 037
Övrig omsättning 266 270 456 51 327 231 413 824 86 270
Rörelseresultat (EBIT) 58 416 557 459 -2 102 178 94 24 360 495
Resultat efter finansnetto 55 524 498 380 -2 162 80 -198 -199 130 136
Årets resultat 104 280 1 464 -651 -890 157 1 -58 254 236
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 361 346 7 273 5 892 6 010 3 812 666 1 429 3 213 6 598
Omsättningstillgångar 768 857 4 265 2 716 3 167 5 341 9 892 13 404 8 673 7 023
Tillgångar 1 129 1 202 11 538 8 608 9 177 9 154 10 558 14 832 11 886 13 620
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 912 808 1 828 364 1 015 1 906 1 749 1 748 1 806 1 552
Obeskattade reserver 133 209 0 0 0 362 480 678 815 1 019
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 585 685 742 913 4 112 3 426 3 965
Kortfristiga skulder 84 185 9 710 7 658 7 477 6 145 7 417 8 294 5 838 7 084
Skulder och eget kapital 1 129 1 202 11 538 8 608 9 177 9 154 10 558 14 832 11 886 13 620
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 4 331 2 941 5 007 5 265
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - - 0 0 1 417 833 1 405 1 525
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 266 5 635 8 721 8 659 8 707 12 647 23 410 39 654 33 060 30 307
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 2 3 3 6 6 9 7 11 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 2 683 2 755 2 869 1 397 2 069 2 555 5 547 2 998 2 503
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 521 577 925 681 682 645 579 638 588
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 150 510 646 673 -1 843 435 385 328 845 1 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -35,09% -3,98% 2,72% -32,51% -46,01% -40,78% 17,76% 9,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 48,00% 4,84% 5,36% -22,91% 1,94% 0,89% 0,16% 3,05% 3,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 10,75% 6,76% 5,36% -25,08% 1,43% 0,41% 0,06% 1,10% 1,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 43,04% 44,57% 66,37% 70,74% 75,99% 58,49% 86,17% 81,43% 84,24%
Rörelsekapital/omsättning - 12,53% -65,88% -57,41% -51,43% -6,48% 10,76% 13,16% 8,60% -0,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,97% 80,78% 15,84% 4,23% 11,06% 23,91% 20,11% 15,35% 20,54% 16,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 914,29% 463,24% 43,92% 35,47% 42,36% 86,92% 133,37% 161,61% 148,56% 99,14%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!