Visa allt om Lundmark & Lundmark Consulting AB
Visa allt om Lundmark & Lundmark Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 343 1 422 2 125 1 302 1 948 2 710 2 167 3 208 2 427 2 077
Övrig omsättning 21 - 20 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -127 97 248 -31 -168 604 4 170 206 191
Resultat efter finansnetto -131 81 266 -126 -141 552 -5 165 206 177
Årets resultat -131 63 271 -288 6 289 4 146 129 131
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 372 400 439 373 470 362 333 294 215 141
Omsättningstillgångar 199 360 334 218 197 1 211 309 816 715 616
Tillgångar 570 760 773 591 667 1 572 641 1 110 930 756
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 74 205 142 -129 309 553 265 511 365 236
Obeskattade reserver 0 0 0 90 0 147 0 15 59 31
Avsättningar (tkr) 389 446 460 422 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 108 109 171 157 358 872 377 585 506 489
Skulder och eget kapital 570 760 773 591 667 1 572 641 1 110 930 756
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 480 - - 0 - 451 712 593 739
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 43 0 445 299 490 420 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 65 206 248 602 374 325 362 330 236 280
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 150 250 0 250 0 0
Omsättning 364 1 422 2 145 1 302 1 948 2 710 2 167 3 208 2 427 2 077
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 343 1 422 2 125 1 302 1 948 2 710 2 167 3 208 2 427 2 077
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 166 822 807 967 965 817 873 1 118 910 1 142
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -112 108 254 -21 -147 621 28 191 222 212
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -75,88% -33,08% 63,21% -33,16% -28,12% 25,06% -32,45% 32,18% 16,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -21,93% 12,76% 34,93% -5,25% -20,39% 38,42% 0,62% 15,32% 22,80% 25,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -36,44% 6,82% 12,71% -2,38% -6,98% 22,29% 0,18% 5,30% 8,74% 9,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,42% 100,00% 71,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 26,53% 17,65% 7,67% 4,69% -8,26% 12,51% -3,14% 7,20% 8,61% 6,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,98% 26,97% 18,37% -10,60% 46,33% 42,07% 41,34% 47,01% 43,82% 34,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 184,26% 330,28% 195,32% 138,85% 55,03% 138,88% 81,96% 139,49% 141,30% 125,97%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...