Visa allt om BENDENT Aktiebolag
Visa allt om BENDENT Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 041 3 911 4 019 3 763 3 826 2 851 3 373 3 424 2 876 1 915
Övrig omsättning 27 57 69 75 38 42 - 3 2 4
Rörelseresultat (EBIT) -87 409 66 259 444 -120 238 190 81 6
Resultat efter finansnetto -99 392 55 250 439 -147 230 159 58 -20
Årets resultat 8 337 92 150 240 -5 101 87 17 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 262 0 216 262 14 21 331 211 292 374
Omsättningstillgångar 741 1 331 937 1 190 1 409 710 995 1 351 601 785
Tillgångar 1 004 1 331 1 153 1 453 1 424 731 1 326 1 563 893 1 159
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 173 465 229 336 386 146 271 270 183 166
Obeskattade reserver 0 111 151 217 161 50 195 109 70 38
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 139 0 63 135 0 0 240 194 266 451
Kortfristiga skulder 691 755 711 765 876 535 621 990 374 504
Skulder och eget kapital 1 004 1 331 1 153 1 453 1 424 731 1 326 1 563 893 1 159
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 0 25 90 125 70
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda - 368 486 530 473 222 111 63 40 48
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 0 88 163 173 136 71 37 38 42 33
Utdelning till aktieägare 50 300 100 200 200 0 120 100 0 0
Omsättning 4 068 3 968 4 088 3 838 3 864 2 893 3 373 3 427 2 878 1 919
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 021 1 956 2 010 1 882 1 913 1 426 1 687 1 712 1 438 958
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 448 253 338 369 319 182 128 127 141 85
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -53 411 112 292 451 -108 268 271 163 32
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,32% -2,69% 6,80% -1,65% 34,20% -15,48% -1,49% 19,05% 50,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -8,67% 30,80% 5,72% 17,83% 31,32% -16,42% 18,33% 12,16% 9,74% 0,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,15% 10,48% 1,64% 6,88% 11,66% -4,21% 7,20% 5,55% 3,03% 0,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,14% 46,87% 42,60% 53,63% 52,35% 50,79% 52,98% 46,14% 44,40% 47,15%
Rörelsekapital/omsättning 1,24% 14,73% 5,62% 11,29% 13,93% 6,14% 11,09% 10,54% 7,89% 14,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,23% 41,44% 30,08% 34,77% 35,44% 25,01% 31,28% 22,41% 26,14% 16,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,24% 168,74% 123,21% 144,31% 137,21% 87,10% 128,66% 100,00% 29,14% 106,35%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...