Visa allt om Polestar Performance AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 375 326 332 174 175 711 169 167 80 014 58 724 26 651 15 533 4 133 0
Övrig omsättning 20 592 12 075 - - - 239 224 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 73 982 42 405 7 805 16 353 3 059 14 046 2 475 4 117 2 974 -2
Resultat efter finansnetto 73 961 42 418 7 815 17 147 3 057 13 930 2 489 3 125 2 974 -3
Årets resultat 57 186 -2 217 6 091 14 354 1 777 1 048 1 819 2 300 2 193 -4
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 772 8 437 395 171 301 84 75 0 0 0
Omsättningstillgångar 224 863 67 218 37 056 89 968 81 767 31 405 11 342 8 143 3 723 299
Tillgångar 229 635 75 655 37 451 90 140 82 068 31 489 11 417 8 143 3 723 299
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 61 217 4 031 6 248 14 607 3 254 1 476 2 429 2 610 2 310 117
Obeskattade reserver 0 0 0 0 1 260 490 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 507 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 4 782 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 167 911 71 624 30 203 75 533 77 555 24 741 8 989 5 534 1 413 182
Skulder och eget kapital 229 635 75 655 37 451 90 140 82 068 31 489 11 417 8 143 3 723 299
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 3 220 1 610 0 - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 69 537 37 819 10 844 6 830 6 151 4 642 2 926 1 196 102 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 37 132 23 779 4 731 2 857 2 317 1 704 989 468 32 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 14 450 3 000 0 2 000 2 000 2 000 0
Omsättning 395 918 344 249 175 711 169 167 80 014 58 963 26 875 15 533 4 133 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 82 46 19 16 13 11 7 3 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 577 7 221 9 248 10 573 6 155 5 339 3 807 5 178 4 133 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 371 1 368 887 645 674 600 571 566 135 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 81 049 48 095 7 818 16 379 3 085 14 072 2 493 4 117 2 974 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,99% 89,05% 3,87% 111,42% 36,25% 120,34% 71,58% 275,83% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 32,22% 56,09% 20,91% 19,03% 3,78% 44,68% 22,05% 38,39% 79,91% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,71% 12,77% 4,46% 10,14% 3,88% 23,96% 9,45% 20,12% 71,98% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,81% 93,62% 64,86% 69,64% 61,38% 81,97% 88,61% 62,48% 85,53% -
Rörelsekapital/omsättning 15,17% -1,33% 3,90% 8,53% 5,26% 11,35% 8,83% 16,80% 55,89% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,66% 5,33% 16,68% 16,20% 5,16% 5,83% 21,28% 32,05% 62,05% 39,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 133,92% 93,85% 122,69% 119,07% 105,43% 126,94% 126,18% 147,14% 263,48% 164,29%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...