Visa allt om Infotiv Technology Development AB
Visa allt om Infotiv Technology Development AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 63 700 33 502 26 503 31 132 29 467 29 392 22 900 0 0 0
Övrig omsättning 97 - 7 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 897 1 473 743 1 560 820 1 442 1 340 -44 0 0
Resultat efter finansnetto 5 891 1 470 748 1 571 854 1 467 1 297 -45 0 0
Årets resultat -159 932 409 1 031 567 762 431 -30 0 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 125 874 1 627 2 386 3 145 0 0 0
Omsättningstillgångar 23 239 16 159 11 431 11 271 11 119 4 822 3 163 124 90 99
Tillgångar 23 239 16 159 11 556 12 145 12 746 7 208 6 308 124 90 99
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 073 3 232 3 300 2 891 1 860 1 293 530 99 89 89
Obeskattade reserver 1 684 1 888 1 629 1 423 1 184 1 114 705 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 19 482 11 040 6 626 7 831 9 701 4 801 5 072 24 1 10
Skulder och eget kapital 23 239 16 159 11 556 12 145 12 746 7 208 6 308 124 90 99
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD 619 315 0 619 711 681 588 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 26 603 15 094 12 114 13 656 13 792 14 250 11 940 34 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 11 365 6 468 6 139 6 372 6 400 6 601 5 339 9 0 0
Utdelning till aktieägare 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 63 797 33 502 26 510 31 132 29 467 29 392 22 900 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 58 32 24 28 27 30 31 1 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 098 1 047 1 104 1 112 1 091 980 739 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 689 706 739 756 792 737 583 43 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 897 1 598 1 492 2 313 1 579 2 201 1 971 -44 0 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 90,14% 26,41% -14,87% 5,65% 0,26% 28,35% - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,38% 9,13% 6,52% 13,01% 6,72% 20,39% 21,40% - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,26% 4,41% 2,84% 5,08% 2,91% 5,00% 5,90% - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - -
Rörelsekapital/omsättning 5,90% 15,28% 18,13% 11,05% 4,81% 0,07% -8,34% - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,57% 29,11% 39,55% 32,94% 21,44% 29,33% 16,64% 79,84% 98,89% 89,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 119,22% 146,37% 172,52% 143,93% 114,62% 100,44% 62,36% 516,67% 9 000,00% 990,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...