Visa allt om Wahlberg Development AB
Visa allt om Wahlberg Development AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 988 1 522 937 1 043 1 401 1 286 973 1 466 1 871 1 664
Övrig omsättning - - 10 2 - - 9 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 95 33 145 144 289 229 -162 -96 139 34
Resultat efter finansnetto 53 -15 68 74 208 151 -255 -204 43 -50
Årets resultat 7 1 30 74 208 151 -255 -204 43 -47
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 273 1 348 1 423 1 318 1 398 1 446 1 549 1 654 1 684 1 704
Omsättningstillgångar 458 141 181 84 374 204 124 176 381 289
Tillgångar 1 730 1 489 1 604 1 402 1 772 1 650 1 673 1 830 2 065 1 994
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 244 237 236 206 332 254 103 128 232 188
Obeskattade reserver 65 21 37 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 938 1 004 1 063 995 1 075 1 090 1 100 1 100 1 100 1 100
Kortfristiga skulder 483 226 268 201 365 306 470 602 734 705
Skulder och eget kapital 1 730 1 489 1 604 1 402 1 772 1 650 1 673 1 830 2 065 1 994
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 181 146 335 517 412
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 235 160 91 132 211 14 28 29 21 22
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 94 70 44 49 55 56 71 125 196 177
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 988 1 522 947 1 045 1 401 1 286 982 1 466 1 871 1 664
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 494 761 469 522 467 429 324 489 624 555
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 187 127 68 92 90 86 85 169 257 208
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 170 108 235 242 396 332 -57 9 231 111
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 96,32% 62,43% -10,16% -25,55% 8,94% 32,17% -33,63% -21,65% 12,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,49% 2,22% 9,04% 10,41% 16,31% 13,88% -9,68% -5,19% 6,92% 1,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,18% 2,17% 15,47% 14,00% 20,63% 17,81% -16,65% -6,48% 7,64% 2,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,85% 62,29% 80,90% 79,67% 84,15% 82,43% 79,55% 85,81% 90,49% 93,09%
Rörelsekapital/omsättning -0,84% -5,58% -9,28% -11,22% 0,64% -7,93% -35,56% -29,06% -18,87% -25,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,03% 17,02% 16,51% 14,69% 18,74% 15,39% 6,16% 6,99% 11,23% 9,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 94,82% 62,39% 67,54% 41,79% 102,47% 66,67% 26,38% 29,24% 51,91% 40,99%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...