Visa allt om Eklöf Bygg i Linköping AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 16 776 34 436 38 860 38 153 35 811 27 217 25 439 27 249 25 423 4 407
Övrig omsättning 981 22 107 84 11 0 5 98 77 33
Rörelseresultat (EBIT) 2 122 811 486 458 1 046 426 861 1 254 586 83
Resultat efter finansnetto 2 180 811 486 458 1 046 417 857 1 235 554 50
Årets resultat 752 487 286 213 617 557 461 699 407 41
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 103 166 128 244 377 394 572 369 417 466
Omsättningstillgångar 6 831 10 416 7 408 8 557 5 859 5 011 5 668 6 048 5 675 1 699
Tillgångar 6 934 10 582 7 536 8 801 6 237 5 405 6 241 6 416 6 093 2 165
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 033 1 281 794 508 1 095 977 1 420 1 160 660 253
Obeskattade reserver 1 141 1 022 833 716 551 301 602 339 0 0
Avsättningar (tkr) 624 644 635 801 598 254 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Kortfristiga skulder 3 136 7 637 5 274 6 777 3 993 3 872 4 218 4 918 5 432 1 888
Skulder och eget kapital 6 934 10 582 7 536 8 801 6 237 5 405 6 241 6 416 6 093 2 165
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 2 030 2 222 2 637 2 059 1 548
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - - - - 745 714 810 618 496
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 800 500 1 000 200 200 0
Omsättning 17 757 34 458 38 967 38 237 35 822 27 217 25 444 27 347 25 500 4 440
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 7 7 5 5 6 6 7 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 194 4 919 5 551 7 631 7 162 4 536 4 240 3 893 4 237 881
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 722 606 605 625 529 466 491 493 447 412
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 185 886 602 615 1 242 605 1 018 1 355 654 87
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -51,28% -11,38% 1,85% 6,54% 31,58% 6,99% -6,64% 7,18% 476,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,47% 7,66% 6,45% 5,20% 16,77% 7,88% 13,86% 19,58% 9,62% 4,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,01% 2,36% 1,25% 1,20% 2,92% 1,57% 3,40% 4,61% 2,30% 2,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,38% 19,75% 18,70% 22,23% 22,86% 22,57% 26,61% 25,66% 21,58% 51,74%
Rörelsekapital/omsättning 22,03% 8,07% 5,49% 4,67% 5,21% 4,18% 5,70% 4,15% 0,96% -4,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,15% 19,64% 19,16% 12,12% 24,45% 22,42% 30,28% 22,20% 10,83% 11,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 217,83% 136,39% 133,75% 126,27% 146,73% 129,42% 134,38% 121,00% 102,69% 84,85%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!