Visa allt om Nordic Spice AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2015 är 16 månader.

Resultaträkning (tkr)
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-04
Nettoomsättning 35 458 36 086 29 969 30 856 32 142 35 494 32 279 31 364 37 434 26 632
Övrig omsättning 288 409 194 209 178 281 356 281 498 0
Rörelseresultat (EBIT) -4 247 1 694 2 236 2 011 861 1 484 1 855 237 809 1 022
Resultat efter finansnetto -4 348 1 492 2 203 2 030 1 009 1 690 1 924 356 813 1 024
Årets resultat -3 448 1 123 1 668 1 533 1 001 1 251 1 079 543 328 585
Balansräkningar (tkr)
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 756 1 921 1 289 1 069 849 826 998 592 211 104
Omsättningstillgångar 13 284 12 423 8 756 9 046 8 831 9 313 7 966 7 396 6 846 6 528
Tillgångar 21 040 14 343 10 046 10 116 9 681 10 139 8 964 7 988 7 057 6 632
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 626 4 074 3 451 2 783 2 250 2 449 2 397 2 119 1 775 1 847
Obeskattade reserver 0 900 900 900 900 1 275 1 275 835 1 205 932
Avsättningar (tkr) 0 1 230 1 093 944 795 646 497 280 199 0
Långfristiga skulder 5 429 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 985 6 639 4 601 5 488 5 735 5 769 4 794 4 755 3 878 3 853
Skulder och eget kapital 21 040 14 343 10 046 10 116 9 681 10 139 8 964 7 988 7 057 6 632
Löner & utdelning (tkr)
2023-08
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - - - - 3 914 4 862 3 804
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - - - - - 1 869 2 220 1 666
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 000 1 000 1 200 1 200 800 0 400
Omsättning 35 746 36 495 30 163 31 065 32 320 35 775 32 635 31 645 37 932 26 632
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 7 7 7 8 9 9 9 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 216 5 155 4 281 4 408 4 018 3 944 3 587 3 485 3 403 2 421
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 574 976 862 780 852 723 591 661 663 507
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 910 1 704 2 236 2 011 870 1 498 1 869 251 932 1 139
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,74% 20,41% -2,87% -4,00% -9,44% 9,96% 2,92% -16,22% 40,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -18,77% 11,81% 22,26% 20,12% 10,44% 16,68% 21,49% 4,47% 11,53% 15,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -11,14% 4,69% 7,46% 6,60% 3,15% 4,76% 5,97% 1,14% 2,17% 3,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,34% 40,31% 41,72% 39,14% 39,55% 37,67% 39,48% 37,54% 41,21% 43,11%
Rörelsekapital/omsättning -4,80% 16,03% 13,86% 11,53% 9,63% 9,98% 9,83% 8,42% 7,93% 10,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2,98% 33,30% 41,34% 34,45% 30,49% 33,96% 37,83% 34,68% 38,47% 38,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 35,10% 132,55% 131,10% 112,99% 97,16% 104,99% 104,15% 86,37% 116,04% 115,86%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!