Visa allt om Musicpartner Nordic AB
Visa allt om Musicpartner Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 094 5 519 6 321 6 528 7 007 5 538 4 286 2 904 2 583 1 452
Övrig omsättning 169 139 41 203 130 19 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -160 610 847 1 259 1 010 180 108 58 49 -5
Resultat efter finansnetto -156 613 855 1 284 1 033 178 106 49 31 -12
Årets resultat 0 348 439 980 612 90 54 25 18 -12
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 180 282 410 230 342 579 584 784 463 490
Omsättningstillgångar 5 124 3 616 3 292 4 534 3 107 1 692 1 602 664 997 224
Tillgångar 5 304 3 899 3 702 4 764 3 449 2 271 2 186 1 448 1 460 713
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 899 899 751 1 312 932 637 547 493 118 100
Obeskattade reserver 563 731 576 303 290 93 46 21 7 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153
Kortfristiga skulder 1 842 2 269 2 374 3 149 2 226 1 541 1 593 935 1 335 460
Skulder och eget kapital 5 304 3 899 3 702 4 764 3 449 2 271 2 186 1 448 1 460 713
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 607 469 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda - 1 047 1 594 1 585 1 801 1 700 623 537 688 515
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader - 403 607 853 909 581 427 386 255 177
Utdelning till aktieägare 0 0 200 1 000 600 200 0 0 0 0
Omsättning 4 263 5 658 6 362 6 731 7 137 5 557 4 286 2 904 2 583 1 452
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 4 4 4 5 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 365 1 840 1 580 1 632 1 752 1 108 1 429 968 1 292 726
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 577 491 572 643 700 503 574 362 482 185
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -59 738 927 1 419 1 262 436 348 302 182 20
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,82% -12,69% -3,17% -6,84% 26,53% 29,21% 47,59% 12,43% 77,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,85% 15,88% 23,20% 27,02% 30,01% 7,97% 4,99% 4,01% 3,56% -0,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,69% 11,22% 13,59% 19,72% 14,77% 3,27% 2,54% 2,00% 2,01% -0,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,12% 69,36% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 59,04% 53,99%
Rörelsekapital/omsättning 80,17% 24,41% 14,52% 21,22% 12,57% 2,73% 0,21% -9,33% -13,09% -16,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,94% 37,68% 32,42% 32,50% 33,22% 31,07% 26,57% 35,12% 8,43% 14,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 278,18% 159,37% 138,67% 143,98% 139,58% 109,80% 100,56% 71,02% 74,68% 48,70%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...