Visa allt om Malm Kommunikation i Skanör AB
Visa allt om Malm Kommunikation i Skanör AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 607 1 437 1 560 221 1 535 1 230 1 097 2 919 2 678 2 164
Övrig omsättning 3 3 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 252 193 105 -324 51 64 -326 241 65 26
Resultat efter finansnetto 249 188 103 -331 44 59 -329 240 57 18
Årets resultat 213 188 103 -329 52 49 -261 123 26 16
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 0 0 2 42 22 44 68 83 131
Omsättningstillgångar 537 437 385 203 274 321 239 807 691 666
Tillgångar 565 437 385 205 315 343 283 875 775 797
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 355 292 204 101 174 122 72 358 261 235
Obeskattade reserver 5 0 0 0 0 9 0 68 8 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 70 0 90 49 0 0 66
Kortfristiga skulder 205 146 181 34 141 121 162 449 507 497
Skulder och eget kapital 565 437 385 205 315 343 283 875 775 797
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 536 700 842 640
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 496 567 45 586 410 19 515 495 219
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 254 271 64 272 222 293 491 544 319
Utdelning till aktieägare 150 0 0 0 0 0 0 25 25 0
Omsättning 1 610 1 440 1 560 221 1 535 1 230 1 097 2 919 2 678 2 164
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 1 2 2 2 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 607 1 437 780 221 768 615 549 730 670 721
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 869 808 442 123 471 339 442 437 483 393
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 257 193 105 -320 65 86 -302 272 98 55
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,83% -7,88% 605,88% -85,60% 24,80% 12,12% -62,42% 9,00% 23,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 44,60% 44,16% 27,27% -158,05% 16,19% 18,66% -115,19% 27,54% 8,39% 3,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,68% 13,43% 6,73% -146,61% 3,32% 5,20% -29,72% 8,26% 2,43% 1,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 20,66% 20,25% 13,08% 76,47% 8,66% 16,26% 7,02% 12,26% 6,87% 7,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,52% 66,82% 52,99% 49,27% 55,24% 37,50% 25,44% 46,64% 34,42% 29,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 261,95% 299,32% 212,71% 597,06% 194,33% 265,29% 147,53% 179,73% 136,29% 134,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...