Visa allt om Vatten & rörkonsulten i Mälardalen Aktiebolag
Visa allt om Vatten & rörkonsulten i Mälardalen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 4 534 3 419 3 467 3 980 4 077 4 108 4 845 5 094 4 466 4 834
Övrig omsättning 134 - - 12 3 34 22 - - 11
Rörelseresultat (EBIT) 1 004 459 -30 347 438 -358 -102 314 261 197
Resultat efter finansnetto 999 456 -6 348 422 -399 -109 306 253 192
Årets resultat 839 361 18 196 283 -109 0 135 140 97
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 532 516 368 236 241 271 469 482 391 451
Omsättningstillgångar 2 039 1 060 787 1 329 1 288 1 252 1 384 1 583 1 463 1 244
Tillgångar 2 571 1 577 1 155 1 565 1 529 1 523 1 853 2 066 1 854 1 695
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 639 900 540 672 618 335 444 444 449 348
Obeskattade reserver 26 104 111 135 51 0 290 416 308 262
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 16 47 78 110 0 0
Kortfristiga skulder 906 573 504 758 844 1 140 1 040 1 096 1 096 1 084
Skulder och eget kapital 2 571 1 577 1 155 1 565 1 529 1 523 1 853 2 066 1 854 1 695
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 584 642 847 648 1 089
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 142 165 165
Löner till övriga anställda 1 351 1 111 1 426 1 478 1 291 892 1 163 1 047 736 659
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 480 378 484 495 450 656 724 629 526 647
Utdelning till aktieägare 500 100 0 150 143 0 0 0 40 40
Omsättning 4 668 3 419 3 467 3 992 4 080 4 142 4 867 5 094 4 466 4 845
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 5 5 4 5 6 7 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 134 1 140 693 796 1 019 822 808 728 744 967
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 461 494 387 398 439 448 418 340 324 479
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 038 504 40 441 562 -207 71 474 432 344
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 32,61% -1,38% -12,89% -2,38% -0,75% -15,21% -4,89% 14,06% -7,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 39,05% 29,17% -0,35% 22,43% 28,78% -23,51% -5,50% 15,20% 14,08% 11,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,14% 13,45% -0,12% 8,82% 10,79% -8,71% -2,11% 6,16% 5,84% 4,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 96,63% 100,00% 94,68% 95,93% 91,85% 89,99% 85,15% 87,42%
Rörelsekapital/omsättning 24,99% 14,24% 8,16% 14,35% 10,89% 2,73% 7,10% 9,56% 8,22% 3,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,54% 62,21% 54,25% 49,30% 42,88% 22,00% 35,50% 35,99% 36,18% 31,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 225,06% 184,99% 156,15% 175,33% 152,61% 109,82% 133,08% 144,43% 133,49% 114,76%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...