Visa allt om Thoréns Markis & Persienn AB
Visa allt om Thoréns Markis & Persienn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04
Nettoomsättning 24 382 21 212 16 737 17 338 14 517 15 500 17 473 10 497 7 815 8 836
Övrig omsättning 91 150 510 51 181 190 182 24 - 7
Rörelseresultat (EBIT) 564 481 287 204 -398 379 408 222 202 366
Resultat efter finansnetto 466 328 219 146 -481 276 443 173 158 330
Årets resultat 212 148 131 146 -272 144 219 216 109 162
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 764 767 748 147 307 382 503 441 413 445
Omsättningstillgångar 5 393 5 199 4 431 3 945 5 047 3 059 4 576 1 725 1 499 1 748
Tillgångar 6 157 5 965 5 179 4 091 5 353 3 441 5 078 2 166 1 912 2 193
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 397 1 335 1 187 756 610 881 737 618 401 342
Obeskattade reserver 347 170 58 0 0 209 141 16 137 138
Avsättningar (tkr) 0 33 50 100 100 100 530 0 0 0
Långfristiga skulder 1 427 1 767 767 867 835 0 543 105 165 210
Kortfristiga skulder 2 985 2 660 3 118 2 369 3 809 2 250 3 126 1 426 1 208 1 503
Skulder och eget kapital 6 157 5 965 5 179 4 091 5 353 3 441 5 078 2 166 1 912 2 193
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 432 432 288 436
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 3 982 3 598 3 236 3 364 2 715 2 122 1 648 757 1 118
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 1 491 1 297 1 172 1 145 961 954 722 408 566
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 100 0 50
Omsättning 24 473 21 362 17 247 17 389 14 698 15 690 17 655 10 521 7 815 8 843
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 9 9 9 8 9 6 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 438 2 121 1 860 1 926 1 613 1 938 1 941 1 750 1 563 1 767
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 496 561 539 499 516 475 402 445 283 436
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 658 558 334 286 -290 513 508 326 267 448
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,94% 26,74% -3,47% 19,43% -6,34% -11,29% 66,46% 34,32% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,16% 8,06% 5,56% 5,70% -7,38% 11,10% 9,87% 10,62% 10,56% 16,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,31% 2,27% 1,72% 1,34% -2,72% 2,46% 2,87% 2,19% 2,58% 4,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,73% 44,96% 43,22% 42,05% 45,54% 40,26% 38,08% 43,21% 33,82% 45,70%
Rörelsekapital/omsättning 9,88% 11,97% 7,84% 9,09% 8,53% 5,22% 8,30% 2,85% 3,72% 2,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,09% 24,60% 23,79% 18,48% 11,40% 30,08% 16,56% 29,08% 26,13% 20,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 157,32% 183,35% 128,51% 159,81% 124,78% 128,80% 109,31% 91,80% 97,76% 91,95%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...