Visa allt om Marcus Engström Skogsentreprenad Aktiebolag
Visa allt om Marcus Engström Skogsentreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 445 4 700 4 814 4 706 5 497 5 151 4 635 4 475 4 224 4 175
Övrig omsättning 136 57 69 56 124 87 128 515 87 85
Rörelseresultat (EBIT) 74 -224 -57 193 452 -425 434 461 194 289
Resultat efter finansnetto 78 -247 -81 144 374 -485 376 419 112 233
Årets resultat 1 1 2 60 79 0 215 237 213 224
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 132 2 428 3 198 2 418 2 760 4 962 3 037 3 759 2 071 2 375
Omsättningstillgångar 1 359 1 401 1 597 2 301 2 251 2 772 2 242 1 908 1 739 1 891
Tillgångar 3 491 3 828 4 795 4 719 5 012 7 734 5 279 5 667 3 810 4 266
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 121 1 120 1 119 1 557 1 497 1 417 1 417 1 202 965 752
Obeskattade reserver 740 668 918 1 003 939 681 1 174 1 100 1 018 1 213
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 547 561 1 173 968 1 496 3 150 1 662 2 198 786 1 257
Kortfristiga skulder 1 083 1 480 1 585 1 192 1 080 2 486 1 026 1 166 1 041 1 043
Skulder och eget kapital 3 491 3 828 4 795 4 719 5 012 7 734 5 279 5 667 3 810 4 266
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 393 378 325 305
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda - 1 056 1 013 1 016 864 802 414 435 320 281
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader - 485 470 478 413 422 371 406 313 305
Utdelning till aktieägare 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 581 4 757 4 883 4 762 5 621 5 238 4 763 4 990 4 311 4 260
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 111 1 175 1 204 1 177 1 832 1 717 1 545 1 492 2 112 2 088
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 419 401 380 381 442 421 409 431 518 475
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 866 547 590 753 1 037 951 1 157 1 188 840 867
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,43% -2,37% 2,29% -14,39% 6,72% 11,13% 3,58% 5,94% 1,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,81% -5,67% -0,81% 4,17% 9,74% -4,87% 8,33% 8,58% 5,93% 8,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,20% -4,62% -0,81% 4,19% 8,88% -7,32% 9,49% 10,86% 5,35% 8,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,03% 78,32% 81,43% 84,66% 81,77% 45,54% 51,78% 47,51% 45,22% 44,29%
Rörelsekapital/omsättning 6,21% -1,68% 0,25% 23,57% 21,30% 5,55% 26,24% 16,58% 16,52% 20,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,65% 42,87% 38,27% 49,57% 43,68% 24,81% 43,23% 35,52% 44,57% 38,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 125,48% 94,66% 100,76% 193,04% 208,43% 111,50% 218,52% 163,64% 167,05% 181,30%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...