Visa allt om KIC Pump- och Slamteknik AB
Visa allt om KIC Pump- och Slamteknik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 28 691 25 697 30 256 22 655 27 930 25 162 18 375 20 327 17 035 12 650
Övrig omsättning 26 175 441 311 9 - - - 42 4
Rörelseresultat (EBIT) 258 330 720 1 379 -293 95 -253 2 603 783 354
Resultat efter finansnetto 149 219 698 1 297 -532 21 -229 2 680 686 273
Årets resultat 105 406 578 698 -182 180 93 1 516 352 298
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 443 490 690 641 457 648 745 237 301 470
Omsättningstillgångar 9 316 8 152 9 759 10 893 13 033 9 387 6 787 7 480 7 007 4 499
Tillgångar 9 759 8 643 10 449 11 534 13 489 10 035 7 532 7 718 7 308 4 969
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 358 1 254 848 2 720 2 422 2 604 2 424 2 331 1 215 864
Obeskattade reserver 0 0 320 387 0 350 600 971 363 194
Avsättningar (tkr) 430 385 454 696 718 755 551 568 511 0
Långfristiga skulder 2 261 2 234 3 725 0 2 113 1 317 0 83 183 369
Kortfristiga skulder 5 710 4 769 5 103 7 731 8 237 5 009 3 957 3 764 5 035 3 542
Skulder och eget kapital 9 759 8 643 10 449 11 534 13 489 10 035 7 532 7 718 7 308 4 969
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 643 892 768 757
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 5 213 3 913 3 668 3 543 2 947 1 896 1 411 1 232 869
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 1 758 1 480 1 256 1 237 1 196 912 1 057 961 708
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0
Omsättning 28 717 25 872 30 697 22 966 27 939 25 162 18 375 20 327 17 077 12 654
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 12 8 8 8 7 6 7 7 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 586 2 141 3 782 2 832 3 491 3 595 3 063 2 904 2 434 2 530
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 663 610 703 663 650 614 637 515 463 508
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 476 516 1 048 1 638 -123 329 -18 2 729 978 542
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,65% -15,07% 33,55% -18,89% 11,00% 36,94% -9,60% 19,32% 34,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,67% 4,05% 7,51% 12,07% -3,05% 1,15% -2,55% 35,23% 10,74% 7,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,91% 1,36% 2,59% 6,14% -1,47% 0,46% -1,04% 13,38% 4,61% 2,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,65% 42,36% 36,00% 49,38% 31,41% 29,68% 36,45% 40,93% 38,82% 38,80%
Rörelsekapital/omsättning 12,57% 13,16% 15,39% 13,96% 17,17% 17,40% 15,40% 18,28% 11,58% 7,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,92% 14,51% 10,50% 26,20% 17,96% 28,52% 38,05% 39,47% 20,20% 20,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 110,86% 94,88% 132,77% 90,43% 114,35% 124,56% 86,66% 102,60% 60,20% 69,03%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...