Visa allt om Destination Halmstad AB
Visa allt om Destination Halmstad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 16 729 13 675 17 713 12 924 8 848 16 157 5 695 12 267 10 833 7 483
Övrig omsättning 340 221 130 568 489 1 824 1 610 151 697 5 338
Rörelseresultat (EBIT) -25 733 -31 372 -24 617 -29 438 -24 311 -31 765 -24 142 -21 916 -20 468 -25 602
Resultat efter finansnetto -26 111 -31 945 -25 220 -30 068 -25 023 -32 370 -24 327 -21 978 -20 493 -25 675
Årets resultat 58 3 -404 -61 -50 -23 868 -17 951 -16 221 -14 760 -18 666
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 079 19 548 21 155 21 123 20 574 16 287 2 610 2 411 3 178 1 483
Omsättningstillgångar 34 477 38 450 28 799 33 459 27 670 34 096 26 263 25 136 23 623 29 245
Tillgångar 51 556 57 998 49 954 54 582 48 244 50 383 28 873 27 547 26 801 30 728
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 163 105 102 101 100 105 96 132 139 -61
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 100 8 100 10 100 12 100 14 100 16 280 7 540 900 1 260 0
Kortfristiga skulder 45 293 49 793 39 752 42 381 34 044 33 998 21 237 26 515 25 402 30 789
Skulder och eget kapital 51 556 57 998 49 954 54 582 48 244 50 383 28 873 27 547 26 801 30 728
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 204 1 234 1 056 1 039 1 307 1 201 1 097 1 634 747 734
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 9 965 12 055 10 121 9 227 7 620 9 292 7 818 7 034 7 509 4 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 4 682 4 731 4 255 3 622 3 118 3 042 2 185 3 299 3 328 1 988
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 17 069 13 896 17 843 13 492 9 337 17 981 7 305 12 418 11 530 12 821
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 34 32 29 26 25 19 22 20 28 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 492 427 611 497 354 850 259 613 387 374
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 471 540 550 565 515 744 495 610 422 376
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -21 945 -27 580 -21 359 -26 494 -21 976 -30 609 -23 303 -20 925 -19 465 -25 238
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,33% -22,80% 37,06% 46,07% -45,24% 183,71% -53,57% 13,24% 44,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -49,91% -54,09% -49,28% -53,92% -50,38% -62,89% -83,41% -79,46% -76,26% -83,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -153,80% -229,39% -138,98% -227,73% -274,71% -196,10% -422,86% -178,44% -188,66% -341,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -64,65% -82,95% -61,84% -69,03% -72,04% 0,61% 88,25% -11,24% -16,42% -20,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 0,32% 0,18% 0,20% 0,19% 0,21% 0,21% 0,33% 0,48% 0,52% -0,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 75,59% 76,67% 71,68% 78,15% 80,42% 99,57% 123,08% 94,75% 92,91% 94,99%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...