Visa allt om Goodtech Solutions AB
Visa allt om Goodtech Solutions AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 80 244 114 944 147 437 134 035 191 065 156 051 64 086 46 203 45 690 53 322
Övrig omsättning 177 468 409 66 62 148 3 171 112 219
Rörelseresultat (EBIT) -16 455 -13 996 -10 798 -11 938 4 403 2 754 1 419 3 291 2 260 2 557
Resultat efter finansnetto -17 078 -14 457 -11 158 -12 338 4 401 2 521 2 258 3 209 2 093 2 506
Årets resultat -16 428 -12 330 -8 166 -11 497 3 509 752 3 561 3 208 1 065 1 306
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 372 13 068 13 627 9 808 9 822 10 308 8 391 7 395 8 137 1 829
Omsättningstillgångar 32 289 42 549 62 727 67 492 57 518 45 667 27 347 11 945 17 037 13 473
Tillgångar 43 660 55 616 76 354 77 299 67 340 55 975 35 738 19 340 25 175 15 302
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 324 3 739 10 069 18 235 18 919 17 332 1 627 4 104 4 266 3 201
Obeskattade reserver 0 650 2 344 3 197 4 038 4 349 2 069 2 189 2 189 1 631
Avsättningar (tkr) 1 123 836 1 455 1 175 820 820 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 870 2 030 2 610 3 785 635
Kortfristiga skulder 42 213 50 392 62 486 54 693 43 563 32 605 30 012 10 437 14 935 9 836
Skulder och eget kapital 43 660 55 616 76 354 77 299 67 340 55 975 35 738 19 340 25 175 15 302
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 751 881 847 694 657 738 1 390
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 27 671 29 490 36 954 42 207 41 810 37 863 16 422 15 925 16 247 16 953
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 12 828 13 263 17 298 18 075 19 412 17 754 8 843 7 027 7 419 8 532
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 80 421 115 412 147 846 134 101 191 127 156 199 64 089 46 374 45 802 53 541
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 54 63 74 85 97 88 41 41 43 46
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 486 1 825 1 992 1 577 1 970 1 773 1 563 1 127 1 063 1 159
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 785 725 772 751 702 681 669 631 605 635
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -15 672 -12 836 -9 703 -11 054 5 266 3 453 1 664 3 628 3 058 3 311
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -30,19% -22,04% 10,00% -29,85% 22,44% 143,50% 38,71% 1,12% -14,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -37,51% -25,04% -14,13% -15,44% 6,73% 5,17% 6,80% 17,41% 9,91% 17,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -20,41% -12,12% -7,32% -8,90% 2,37% 1,86% 3,79% 7,29% 5,46% 5,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,72% 36,37% 39,88% 48,41% 45,21% 48,78% 53,78% 73,64% 74,18% 70,97%
Rörelsekapital/omsättning -12,37% -6,82% 0,16% 9,55% 7,30% 8,37% -4,16% 3,26% 4,60% 6,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 0,74% 7,63% 15,58% 26,82% 32,51% 36,69% 8,82% 29,56% 23,21% 28,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 75,20% 83,28% 99,53% 121,82% 130,49% 138,12% 91,12% 114,45% 114,07% 136,98%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...