Visa allt om Ryssland Fastighets AB
Visa allt om Ryssland Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 516 2 487 775 2 366 2 338 2 189 2 122 2 140 2 091 2 045
Övrig omsättning 2 4 - - 3 4 - - 20 92
Rörelseresultat (EBIT) 1 609 1 553 -186 467 1 181 727 740 1 025 986 1 005
Resultat efter finansnetto 1 276 1 131 -297 147 735 266 412 742 203 301
Årets resultat 123 435 -297 -2 455 173 248 407 106 159
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 227 12 425 12 656 12 733 12 964 13 196 13 428 13 659 13 891 14 123
Omsättningstillgångar 8 898 10 909 2 426 4 084 4 870 4 569 4 224 3 789 3 213 3 192
Tillgångar 23 125 23 333 15 082 16 817 17 835 17 765 17 652 17 449 17 104 17 315
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 373 250 -185 2 086 2 089 1 634 1 461 1 213 806 700
Obeskattade reserver 150 58 0 0 727 611 584 512 325 272
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 21 774 22 230 14 500 13 915 14 206 14 506 14 706 15 031 15 356 15 681
Kortfristiga skulder 828 796 767 815 813 1 014 901 692 617 661
Skulder och eget kapital 23 125 23 333 15 082 16 817 17 835 17 765 17 652 17 449 17 104 17 315
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 975 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 518 2 491 775 2 366 2 341 2 193 2 122 2 140 2 111 2 137
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 841 1 785 -110 699 1 413 959 972 1 257 1 218 1 237
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,17% 220,90% -67,24% 1,20% 6,81% 3,16% -0,84% 2,34% 2,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,97% 6,66% -1,23% 2,81% 6,67% 4,13% 4,20% 5,88% 5,86% 5,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 64,03% 62,53% -24,00% 19,95% 50,86% 33,53% 34,92% 47,94% 47,97% 49,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 57,29% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 320,75% 406,63% 214,06% 138,17% 173,52% 162,40% 156,60% 144,72% 124,15% 123,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2,12% 1,27% -1,23% 12,40% 14,72% 11,73% 10,71% 9,11% 6,08% 5,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 074,64% 1 370,48% 316,30% 501,10% 599,02% 450,59% 468,81% 547,54% 520,75% 482,90%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...