Visa allt om Allservice i Skövde AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 24 766 23 393 27 503 27 383 18 603 14 603 10 307 10 241 9 772 14 181
Övrig omsättning 1 753 2 300 1 464 454 981 448 315 359 267 305
Rörelseresultat (EBIT) 1 658 1 036 1 306 1 966 1 762 451 226 -237 484 398
Resultat efter finansnetto 1 377 666 866 1 642 1 569 339 138 -350 392 224
Årets resultat 9 43 354 429 156 306 107 38 137 87
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 611 14 329 17 954 17 200 11 321 6 694 3 822 3 666 2 720 3 797
Omsättningstillgångar 7 247 4 915 6 633 5 894 5 873 2 663 2 399 1 703 1 723 1 997
Tillgångar 23 858 19 244 24 587 23 093 17 194 9 357 6 221 5 369 4 443 5 794
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 512 1 503 1 460 1 106 677 1 021 715 608 570 433
Obeskattade reserver 4 850 3 500 2 900 2 500 1 410 45 100 100 500 300
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 762 6 319 10 213 10 924 9 377 3 993 2 513 2 411 1 231 2 089
Kortfristiga skulder 9 734 7 923 10 014 8 563 5 729 4 298 2 893 2 250 2 142 2 971
Skulder och eget kapital 23 858 19 244 24 587 23 093 17 194 9 357 6 221 5 369 4 443 5 794
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 4 281 3 546 3 124 2 952 3 732
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 1 578 1 008 1 068 1 008 1 270
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0
Omsättning 26 519 25 693 28 967 27 837 19 584 15 051 10 622 10 600 10 039 14 486
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 22 23 25 28 20 14 11 10 9 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 126 1 017 1 100 978 930 1 043 937 1 024 1 086 1 289
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 570 517 543 415 377 453 442 436 446 470
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 529 3 881 4 595 4 567 3 007 1 261 979 467 1 027 1 178
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,87% -14,94% 0,44% 47,20% 27,39% 41,68% 0,64% 4,80% -31,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,95% 5,39% 5,33% 8,51% 10,31% 4,82% 3,79% -4,38% 11,07% 6,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,70% 4,43% 4,76% 7,18% 9,53% 3,09% 2,29% -2,29% 5,03% 2,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,26% 83,05% 87,52% 84,06% 75,21% 71,23% 76,88% 85,72% 83,72% 80,10%
Rörelsekapital/omsättning -10,04% -12,86% -12,29% -9,75% 0,77% -11,20% -4,79% -5,34% -4,29% -6,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,19% 22,00% 15,14% 13,23% 10,33% 11,29% 12,75% 12,78% 21,12% 11,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 72,67% 60,24% 64,77% 67,24% 100,16% 58,72% 77,98% 72,40% 76,66% 64,36%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!