Visa allt om A-net AB
Visa allt om A-net AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 966 1 508 5 865 7 135 7 255 5 952 4 408 5 256 4 111 0
Övrig omsättning 35 80 103 116 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -86 135 349 377 76 421 90 192 276 0
Resultat efter finansnetto 58 1 286 1 154 283 10 539 161 918 186 1 192
Årets resultat 110 1 249 1 031 280 -55 406 64 750 1 644
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 151 1 642 1 326 482 629 764 1 027 973 804 100
Omsättningstillgångar 2 697 4 053 4 036 4 823 4 708 3 823 3 783 4 576 4 263 1 192
Tillgångar 5 848 5 695 5 362 5 305 5 337 4 586 4 810 5 549 5 067 1 292
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 383 4 273 3 024 1 993 1 813 1 868 1 462 1 398 745 744
Obeskattade reserver 371 422 437 372 502 465 465 414 323 298
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 616 506 337 431 300 296 280 140 73 0
Kortfristiga skulder 479 494 1 565 2 509 2 722 1 958 2 603 3 597 3 926 250
Skulder och eget kapital 5 848 5 695 5 362 5 305 5 337 4 586 4 810 5 549 5 067 1 292
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 150 - 120 312 490 389 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 150 200 120 120 228 189 -
Löner till övriga anställda 600 756 1 804 2 381 2 789 1 721 1 129 911 776 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 221 277 714 979 1 087 651 586 551 444 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 100 0 0 0 97 0
Omsättning 1 001 1 588 5 968 7 251 7 255 5 952 4 408 5 256 4 111 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 6 7 8 5 4 4 4 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 483 754 978 1 019 907 1 190 1 102 1 314 1 028 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 406 472 420 513 518 543 507 496 412 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -86 135 349 377 97 451 115 207 318 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -35,94% -74,29% -17,80% -1,65% 21,89% 35,03% -16,13% 27,85% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,01% 27,29% 24,60% 8,41% 2,38% 13,26% 4,26% 17,97% 12,95% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,11% 103,05% 22,49% 6,25% 1,75% 10,22% 4,65% 18,97% 15,96% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,41% 100,00% 100,00% 100,00% 74,58% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning 229,61% 236,01% 42,13% 32,43% 27,37% 31,33% 26,77% 18,63% 8,20% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,90% 80,81% 62,75% 42,74% 40,90% 48,21% 37,52% 30,57% 19,29% 74,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 563,05% 820,45% 209,97% 150,38% 121,53% 144,18% 87,71% 68,84% 70,38% 476,80%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...