Visa allt om KFH Hotell AB
Visa allt om KFH Hotell AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-04
Nettoomsättning 26 745 24 779 20 925 26 743 16 951 14 707 13 879 14 166 14 996 9 507
Övrig omsättning - 100 93 480 151 692 196 205 237 561
Rörelseresultat (EBIT) -295 2 025 413 39 1 155 684 892 1 183 727 884
Resultat efter finansnetto -427 1 833 212 -83 1 126 644 846 1 117 657 774
Årets resultat 0 145 1 1 732 440 620 527 107 865
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 255 4 746 4 840 5 325 579 736 928 1 226 1 500 1 378
Omsättningstillgångar 5 220 5 625 3 913 3 567 4 313 3 640 4 083 3 823 3 217 2 483
Tillgångar 9 475 10 371 8 754 8 891 4 892 4 376 5 011 5 049 4 717 3 861
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 121 894 748 748 1 247 915 1 075 755 228 258
Obeskattade reserver 1 381 1 812 1 169 964 1 054 927 874 874 503 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 936 3 426 3 915 2 602 101 304 506 708 910 1 146
Kortfristiga skulder 5 037 4 239 2 921 4 578 2 490 2 231 2 557 2 712 3 076 2 457
Skulder och eget kapital 9 475 10 371 8 754 8 891 4 892 4 376 5 011 5 049 4 717 3 861
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 3 708 3 450 4 468 5 951 3 731 3 239 2 873 2 865 2 851 2 098
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 324 1 025 1 211 1 701 1 073 903 771 884 978 769
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 500 400 600 300 0 137
Omsättning 26 745 24 879 21 018 27 223 17 102 15 399 14 075 14 371 15 233 10 068
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 10 15 13 13 12 10 10 10 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 057 2 478 1 395 2 057 1 304 1 226 1 388 1 417 1 500 1 188
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 572 465 377 586 375 337 369 378 390 378
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 272 2 604 974 534 1 530 1 065 1 252 1 534 1 113 1 161
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,93% 18,42% -21,76% 57,77% 15,26% 5,97% -2,03% -5,53% 57,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,05% 19,54% 4,74% 0,69% 23,67% 15,77% 17,80% 23,69% 16,24% 22,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,08% 8,18% 1,98% 0,23% 6,83% 4,69% 6,43% 8,44% 5,11% 9,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 82,03% 80,79% 80,54% 80,29% 83,21% 83,67% 82,51% 84,58% 84,62% 80,99%
Rörelsekapital/omsättning 0,68% 5,59% 4,74% -3,78% 10,75% 9,58% 11,00% 7,84% 0,94% 0,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,65% 22,25% 18,96% 16,40% 41,37% 36,52% 34,31% 27,42% 12,51% 6,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 101,49% 130,67% 132,01% 77,06% 171,97% 161,63% 158,66% 140,01% 103,87% 99,31%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2008 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...