Visa allt om J.F.G. Byggmontage AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 13 084 8 932 7 893 10 800 9 371 8 380 8 437 7 550 5 335 4 588
Övrig omsättning 51 49 43 46 12 0 0 125 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 296 932 612 696 882 764 488 72 10 -132
Resultat efter finansnetto 2 271 912 611 695 872 766 497 75 35 94
Årets resultat 1 841 522 348 387 670 732 277 29 15 63
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 613 464 609 1 867 1 848 2 177 1 198 1 088 698 96
Omsättningstillgångar 4 568 3 869 3 180 2 148 2 442 817 1 548 1 116 1 126 1 263
Tillgångar 6 182 4 333 3 789 4 015 4 290 2 994 2 745 2 204 1 823 1 359
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 825 2 783 2 561 2 213 2 451 1 781 1 049 772 743 728
Obeskattade reserver 770 583 344 186 0 0 180 48 11 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 586 967 884 1 617 1 839 1 214 1 516 1 384 1 069 631
Skulder och eget kapital 6 182 4 333 3 789 4 015 4 290 2 994 2 745 2 204 1 823 1 359
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 485 287
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 120 -
Löner till övriga anställda - - - - - 2 364 2 634 2 151 1 146 1 167
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 882 889 715 535 473
Utdelning till aktieägare 0 0 300 0 625 0 0 0 0 0
Omsättning 13 135 8 981 7 936 10 846 9 383 8 380 8 437 7 675 5 335 4 588
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 7 6 7 7 6 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 542 4 466 3 947 1 543 1 562 1 197 1 205 1 258 1 067 918
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 468 472 636 544 539 450 497 454 430 380
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 325 961 624 738 932 813 537 114 51 -69
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 46,48% 13,16% -26,92% 15,25% 11,83% -0,68% 11,75% 41,52% 16,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 36,74% 21,51% 16,15% 17,36% 20,56% 25,62% 18,11% 3,36% 1,87% 6,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,36% 10,43% 7,75% 6,45% 9,41% 9,15% 5,89% 0,98% 0,64% 2,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 22,07% 27,75% 32,86% 53,45% 54,99% 58,41% 59,93% 49,32% 55,65% 58,63%
Rörelsekapital/omsättning 22,79% 32,49% 29,09% 4,92% 6,43% -4,74% 0,38% -3,55% 1,07% 13,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,59% 74,72% 74,67% 58,73% 57,13% 59,49% 43,33% 36,73% 41,20% 53,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 285,50% 395,14% 353,51% 129,75% 130,07% 63,18% 98,81% 77,38% 100,84% 189,22%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!