Visa allt om Crenova Städ AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 32 244 28 609 28 900 28 246 28 031 25 661 25 504 25 387 24 645 17 395
Övrig omsättning 389 440 564 536 11 87 67 21 319 -
Rörelseresultat (EBIT) 4 312 2 012 2 184 2 483 2 041 1 321 1 145 1 084 881 -447
Resultat efter finansnetto 4 333 2 028 2 202 2 498 2 244 1 878 1 272 1 203 955 -383
Årets resultat 1 166 1 877 1 878 1 478 1 913 1 513 883 832 454 2
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 135 338 363 428 400 354 786 1 847 2 461 3 572
Omsättningstillgångar 12 831 11 351 10 642 8 856 9 487 13 975 12 194 9 941 7 066 5 709
Tillgångar 12 966 11 689 11 005 9 284 9 887 14 329 12 980 11 789 9 527 9 281
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 136 3 970 2 093 1 615 2 137 6 823 5 310 4 427 3 595 3 142
Obeskattade reserver 1 234 1 118 1 527 1 750 1 523 1 754 1 688 1 568 1 507 1 169
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 596 6 601 7 385 5 919 6 227 5 751 5 982 5 793 4 425 4 971
Skulder och eget kapital 12 966 11 689 11 005 9 284 9 887 14 329 12 980 11 789 9 527 9 281
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 189
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 14 660 13 693 13 386 13 170 12 664 8 475
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 5 649 5 117 4 932 4 665 3 957 2 854
Utdelning till aktieägare 3 000 0 0 1 400 2 000 0 0 0 0 0
Omsättning 32 633 29 049 29 464 28 782 28 042 25 748 25 571 25 408 24 964 17 395
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 56 52 56 47 51 50 52 52 53 44
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 576 550 516 601 550 513 490 488 465 395
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 382 384 368 423 393 375 352 344 323 268
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 415 2 195 2 336 2 657 2 171 1 415 1 258 1 259 1 083 -154
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,71% -1,01% 2,32% 0,77% 9,24% 0,62% 0,46% 3,01% 41,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 33,42% 17,35% 20,02% 26,91% 22,70% 13,11% 9,81% 10,21% 10,03% -4,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,44% 7,09% 7,62% 8,84% 8,01% 7,32% 4,99% 4,74% 3,88% -2,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,70% 94,62% 94,94% 95,19% 96,63% 96,71% 96,56% 97,10% 96,84% 93,38%
Rörelsekapital/omsättning 19,34% 16,60% 11,27% 10,40% 11,63% 32,05% 24,36% 16,34% 10,72% 4,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,03% 41,42% 29,84% 32,10% 33,63% 57,16% 51,05% 47,35% 49,39% 43,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 194,53% 171,96% 144,10% 149,62% 151,81% 241,87% 202,32% 169,69% 157,79% 114,02%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...