Visa allt om GleSYS AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 124 637 109 973 106 210 85 186 74 442 64 824 52 876 42 199 31 579 25 340
Övrig omsättning 3 503 2 554 2 916 3 612 2 522 440 227 212 224 179
Rörelseresultat (EBIT) 12 026 16 682 22 884 19 760 15 358 14 081 11 171 9 837 7 445 4 896
Resultat efter finansnetto 11 241 16 305 22 983 19 411 15 306 13 883 10 925 9 791 7 339 4 709
Årets resultat 8 029 6 314 10 032 10 622 8 634 8 328 4 258 5 366 3 934 1 857
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 99 688 109 757 89 130 66 497 41 908 34 900 35 731 25 296 20 373 17 700
Omsättningstillgångar 25 466 18 640 19 580 20 063 17 340 14 235 8 905 9 633 7 634 4 747
Tillgångar 125 154 128 397 108 710 86 561 59 248 49 135 44 636 34 928 28 007 22 447
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 535 14 507 40 693 30 660 14 957 14 724 13 896 13 238 8 272 4 338
Obeskattade reserver 39 691 39 277 33 084 25 465 19 928 15 898 12 823 10 233 7 395 5 150
Avsättningar (tkr) 499 617 523 1 111 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 618 8 015 6 365 4 283 5 045 5 720 6 619 2 500 4 012 4 858
Kortfristiga skulder 60 810 65 982 28 046 25 040 19 318 12 794 11 298 8 958 8 329 8 101
Skulder och eget kapital 125 154 128 397 108 710 86 561 59 248 49 135 44 636 34 928 28 007 22 447
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 22 595 20 308 - - - - 8 520 6 842 4 980 4 021
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 8 775 7 485 - - - - 3 321 2 607 1 935 1 511
Utdelning till aktieägare 10 000 6 000 32 500 0 0 8 400 7 500 0 0 0
Omsättning 128 140 112 527 109 126 88 798 76 964 65 264 53 103 42 411 31 803 25 519
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 45 37 36 32 30 23 19 14 12 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 770 2 972 2 950 2 662 2 481 2 818 2 783 3 014 2 632 2 534
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 712 771 733 691 698 687 652 719 599 570
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 35 006 36 670 39 961 32 226 24 547 22 836 19 442 15 593 11 517 7 814
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,33% 3,54% 24,68% 14,43% 14,84% 22,60% 25,30% 33,63% 24,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,81% 13,29% 21,42% 22,98% 26,01% 28,66% 25,03% 28,42% 26,88% 21,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,85% 15,52% 21,92% 23,35% 20,70% 21,72% 21,13% 23,52% 23,84% 19,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,94% 99,26% 99,25% 98,96% 96,83% 96,80% 94,05% 95,09% 95,03% 92,61%
Rörelsekapital/omsättning -28,36% -43,05% -7,97% -5,84% -2,66% 2,22% -4,53% 1,60% -2,20% -13,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,95% 35,16% 61,17% 58,37% 51,48% 55,20% 53,54% 60,75% 50,13% 36,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 41,88% 28,25% 69,81% 80,12% 89,76% 111,26% 78,82% 107,54% 91,66% 58,60%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!