Visa allt om Maxkompetens Sverige AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 93 209 147 579 177 481 160 946 113 209 97 970 91 217 72 445 62 058 76 052
Övrig omsättning 6 798 3 272 3 19 282 50 208 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 389 -16 703 -6 019 900 327 1 193 4 324 2 584 1 812 6 142
Resultat efter finansnetto 1 165 -4 205 -6 835 3 549 4 216 1 173 7 692 2 631 1 808 6 187
Årets resultat -268 -307 4 967 2 882 3 753 1 351 5 987 2 043 998 4 621
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 659 50 454 63 473 61 230 35 270 16 409 10 123 200 200 515
Omsättningstillgångar 20 441 15 389 28 181 33 164 23 087 27 430 30 193 23 346 22 720 23 002
Tillgångar 64 100 65 843 91 654 94 394 58 357 43 839 40 317 23 546 22 920 23 516
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 097 22 365 25 301 25 380 14 717 12 354 9 288 3 301 4 758 3 760
Obeskattade reserver 0 0 2 384 2 065 1 725 1 475 1 475 450 450 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 2 315 7 436 2 969 2 356 1 599 1 333 3 382 0
Kortfristiga skulder 42 003 43 478 61 654 59 513 38 946 27 654 27 955 18 462 14 330 19 756
Skulder och eget kapital 64 100 65 843 91 654 94 394 58 357 43 839 40 317 23 546 22 920 23 516
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD 5 237 6 197 772 0 0 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 56 233 91 576 - 0 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 23 299 37 514 229 0 0 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 819 1 390 8 000 0 3 500 0
Omsättning 100 007 150 851 177 484 160 965 113 491 98 020 91 425 72 445 62 058 76 052
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 167 225 1 0 0 0 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 558 656 177 481 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 510 607 1 090 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 775 -8 066 1 264 2 619 1 455 1 970 4 324 2 584 1 812 6 142
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -36,84% -16,85% 10,27% 42,17% 15,55% 7,40% 25,91% 16,74% -18,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,73% -4,67% -6,42% 4,64% 7,83% 3,13% 19,32% 11,40% 7,99% 26,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,88% -2,08% -3,31% 2,72% 4,04% 1,40% 8,54% 3,71% 2,95% 8,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,21% 98,76% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -23,13% -19,03% -18,86% -16,37% -14,01% -0,23% 2,45% 6,74% 13,52% 4,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,47% 33,97% 29,63% 28,59% 27,52% 30,80% 25,89% 15,51% 22,21% 15,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 48,67% 35,39% 45,71% 55,73% 59,28% 99,19% 108,01% 126,45% 158,55% 116,43%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2020 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!