Visa allt om Ripa Konstruktioner AB
Visa allt om Ripa Konstruktioner AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 1 439 1 559 1 707 1 423 2 007 2 387 2 189 2 258 2 014 2 715
Övrig omsättning - 41 284 324 5 112 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 127 -117 121 -255 -89 51 55 -154 -158 279
Resultat efter finansnetto 110 -141 88 -285 -117 26 24 -189 -209 238
Årets resultat 110 -141 88 -285 -117 26 24 -93 1 24
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 41 61 26 40 62 236 363 533 707 848
Omsättningstillgångar 597 545 964 1 000 1 287 951 782 530 659 866
Tillgångar 639 606 991 1 040 1 349 1 188 1 146 1 063 1 367 1 713
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 227 117 258 170 145 112 86 62 155 154
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 97 308
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 210 281 239 319 322 322 354 179 418 346
Kortfristiga skulder 202 209 494 550 882 753 705 822 697 906
Skulder och eget kapital 639 606 991 1 040 1 349 1 188 1 146 1 063 1 367 1 713
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 0 311 320 352
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 317 638 807 778 750 632 311 292 362
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 119 245 319 300 306 231 250 286 301
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 439 1 600 1 991 1 747 2 012 2 499 2 189 2 258 2 014 2 715
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 3 3 3 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 439 1 559 569 474 669 1 194 1 095 1 129 1 007 1 358
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 398 439 301 294 280 476 463 452 489 516
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 147 -102 135 -233 111 214 221 20 27 414
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,70% -8,67% 19,96% -29,10% -15,92% 9,05% -3,06% 12,12% -25,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,87% -19,31% 12,31% -24,42% -6,60% 4,29% 4,80% -14,49% -11,56% 16,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,83% -7,50% 7,15% -17,85% -4,43% 2,14% 2,51% -6,82% -7,85% 10,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 82,14% 64,98% 79,55% 81,31% 79,72% 83,70% 86,66% 76,88% 81,58% 86,48%
Rörelsekapital/omsättning 27,45% 21,55% 27,53% 31,62% 20,18% 8,29% 3,52% -12,93% -1,89% -1,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,52% 19,31% 26,03% 16,35% 10,75% 9,43% 7,50% 5,83% 16,45% 21,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 161,88% 94,26% 97,77% 101,27% 93,31% 93,49% 74,89% 38,93% 47,78% 64,35%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...