Visa allt om Hernandez TakEntreprenad AB
Visa allt om Hernandez TakEntreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 24 774 13 614 8 465 7 853 3 372 0 238 591 548 1 676
Övrig omsättning - - 22 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 839 847 568 601 575 -30 -41 229 244 -465
Resultat efter finansnetto 1 822 823 543 575 463 -34 -43 224 226 -494
Årets resultat 1 738 470 309 331 246 -34 -43 224 226 -477
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 739 548 46 259 332 100 100 100 100 152
Omsättningstillgångar 6 394 3 405 2 329 2 148 1 509 14 91 106 80 373
Tillgångar 7 133 3 954 2 375 2 407 1 841 114 191 206 180 524
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 186 1 448 978 669 337 33 67 110 -114 -340
Obeskattade reserver 210 618 408 268 121 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 706 481 243 363 319 0 45 0 113 184
Kortfristiga skulder 3 032 1 406 746 1 106 1 063 81 80 96 181 680
Skulder och eget kapital 7 133 3 954 2 375 2 407 1 841 114 191 206 180 524
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 161 223 90 144
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 573 943 642 479 0 0 0 0 286
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 603 415 232 116 0 65 72 29 117
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 24 774 13 614 8 487 7 853 3 372 0 238 591 548 1 676
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 6 4 3 4 1 1 1 1 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 097 2 269 2 116 2 618 843 - 238 591 548 335
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 429 367 341 294 151 - 226 297 120 100
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 009 989 588 675 611 -30 -41 229 254 -404
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 81,97% 60,83% 7,79% 132,89% - -100,00% -59,73% 7,85% -67,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,78% 21,42% 23,92% 24,97% 31,23% - -21,47% 111,17% 135,56% -88,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,42% 6,22% 6,71% 7,65% 17,05% - -17,23% 38,75% 44,53% -27,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,93% 30,97% 30,19% 26,50% 41,52% - 100,00% 100,00% 91,61% 55,55%
Rörelsekapital/omsättning 13,57% 14,68% 18,70% 13,27% 13,23% - 4,62% 1,69% -18,43% -18,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,96% 48,81% 54,58% 36,48% 23,15% 28,95% 35,08% 53,40% -63,33% -64,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 210,88% 242,18% 312,20% 194,21% 141,96% 17,28% 113,75% 110,42% 44,20% 29,85%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...