Visa allt om Freedom Finance Kreditservice AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 417 575 317 499 272 312 210 826 185 471 174 466 134 653 121 781 92 722 91 294
Övrig omsättning 767 1 395 572 1 131 4 949 - 1 14 - 4
Rörelseresultat (EBIT) 54 783 53 913 68 894 46 281 52 328 79 673 38 979 34 949 25 639 31 325
Resultat efter finansnetto 61 247 59 523 73 376 48 591 54 029 73 526 37 983 34 953 25 621 32 409
Årets resultat 22 769 28 238 22 150 -591 -244 41 275 22 951 20 910 16 605 19 653
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 884 3 133 964 1 674 2 026 1 628 922 903 1 305 1 302
Omsättningstillgångar 296 208 260 722 226 462 203 316 184 224 185 748 123 975 95 260 71 391 82 253
Tillgångar 300 092 263 855 227 426 204 990 186 250 187 376 124 897 96 164 72 696 83 555
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 182 018 159 249 131 011 108 861 109 452 109 696 68 422 54 130 40 443 31 297
Obeskattade reserver 49 500 45 950 40 350 34 400 39 375 56 409 38 609 31 959 25 559 22 009
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 68 574 58 656 56 065 61 729 37 423 21 271 17 866 10 074 6 694 30 250
Skulder och eget kapital 300 092 263 855 227 426 204 990 186 250 187 376 124 897 96 164 72 696 83 555
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 1 309 1 778 1 649 1 292 3 020 2 182 3 772 1 251 1 953 1 691
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 63 822 52 311 43 096 43 034 36 782 31 253 23 034 16 007 13 204 13 059
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 28 228 22 781 18 388 15 028 13 221 1 031 7 343 5 895 5 657 4 007
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 418 342 318 894 272 884 211 957 190 420 174 466 134 654 121 795 92 722 91 298
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 176 156 134 143 133 114 84 58 51 52
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 373 2 035 2 032 1 474 1 395 1 530 1 603 2 100 1 818 1 756
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 581 534 509 435 417 405 461 424 420 436
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 56 590 54 835 69 603 47 075 53 068 80 274 39 557 35 516 26 195 31 835
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 31,52% 16,59% 29,16% 13,67% 6,31% 29,57% 10,57% 31,34% 1,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,51% 22,71% 32,93% 23,73% 29,01% 42,66% 31,41% 36,51% 35,46% 38,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,74% 18,87% 27,51% 23,07% 29,13% 45,82% 29,13% 28,83% 27,80% 35,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 54,51% 63,64% 62,57% 67,16% 79,15% 94,27% 78,80% 69,95% 69,78% 56,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,52% 73,94% 71,44% 66,19% 75,26% 82,02% 77,57% 80,78% 81,55% 56,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 431,95% 444,49% 403,93% 329,37% 492,27% 873,25% 693,92% 945,60% 1 066,49% 271,91%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...