Visa allt om Zmarta AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 324 224 397 894 378 138 421 270 417 575 317 499 272 312 210 826 185 471 174 466
Övrig omsättning 2 198 1 321 1 625 1 025 767 1 395 572 1 131 4 949 0
Rörelseresultat (EBIT) -75 745 -113 657 -88 031 -17 032 54 783 53 913 68 894 46 281 52 328 79 673
Resultat efter finansnetto -68 921 -108 043 -81 143 -9 857 61 247 59 523 73 376 48 591 54 029 73 526
Årets resultat -11 279 -84 702 -37 430 5 069 22 769 28 238 22 150 -591 -244 41 275
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 193 434 219 450 189 113 170 582 3 884 3 133 964 1 674 2 026 1 628
Omsättningstillgångar 55 174 73 281 66 716 108 758 296 208 260 722 226 462 203 316 184 224 185 748
Tillgångar 248 608 292 731 255 829 279 340 300 092 263 855 227 426 204 990 186 250 187 376
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 53 676 64 955 149 657 187 087 182 018 159 249 131 011 108 861 109 452 109 696
Obeskattade reserver 0 0 0 31 700 49 500 45 950 40 350 34 400 39 375 56 409
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 151 929 158 985 41 949 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 43 003 68 791 64 223 60 553 68 574 58 656 56 065 61 729 37 423 21 271
Skulder och eget kapital 248 608 292 731 255 829 279 340 300 092 263 855 227 426 204 990 186 250 187 376
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - 704 1 861 1 309 1 778 1 649 1 292 3 020 2 182
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 84 886 89 106 78 176 77 642 63 822 52 311 43 096 43 034 36 782 31 253
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 37 356 38 342 33 146 34 957 28 228 22 781 18 388 15 028 13 221 1 031
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 326 422 399 215 379 763 422 295 418 342 318 894 272 884 211 957 190 420 174 466
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 188 201 185 189 176 156 134 143 133 114
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 725 1 980 2 044 2 229 2 373 2 035 2 032 1 474 1 395 1 530
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 673 651 624 654 581 534 509 435 417 405
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -74 174 -111 840 -85 725 -14 839 56 590 54 835 69 603 47 075 53 068 80 274
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,51% 5,22% -10,24% 0,88% 31,52% 16,59% 29,16% 13,67% 6,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -27,06% -36,45% -31,58% -3,46% 20,51% 22,71% 32,93% 23,73% 29,01% 42,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -20,75% -26,82% -21,37% -2,30% 14,74% 18,87% 27,51% 23,07% 29,13% 45,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,75% 1,13% 0,66% 11,44% 54,51% 63,64% 62,57% 67,16% 79,15% 94,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,59% 22,19% 58,50% 75,83% 73,52% 73,94% 71,44% 66,19% 75,26% 82,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 128,30% 106,53% 103,88% 179,61% 431,95% 444,49% 403,93% 329,37% 492,27% 873,25%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!