Visa allt om Dr Kourosh Aktiebolag
Visa allt om Dr Kourosh Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08
Nettoomsättning 1 282 1 329 1 661 1 799 1 806 1 818 0 365 720 1 103
Övrig omsättning - - - - - 9 - 13 - -
Rörelseresultat (EBIT) 536 717 895 929 650 771 -17 378 704 -185
Resultat efter finansnetto 532 707 895 918 619 752 -18 378 706 -238
Årets resultat 345 479 522 557 304 559 -18 272 573 -238
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 563 708 385 584 805 1 003 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 3 715 3 418 3 224 2 331 1 928 1 278 146 640 442 202
Tillgångar 4 278 4 127 3 608 2 915 2 733 2 281 146 640 442 202
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 267 2 922 2 543 2 021 1 421 1 387 83 383 111 -462
Obeskattade reserver 972 884 794 574 432 232 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 287 227 272 694 509 43 0 0 484
Kortfristiga skulder 38 34 45 49 187 153 20 256 331 181
Skulder och eget kapital 4 278 4 127 3 608 2 915 2 733 2 281 146 640 442 202
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 29
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 120 120 198 432 432 0 0 0 227
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 59 56 87 160 136 0 0 0 110
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 0 270 0 135 0 0
Omsättning 1 282 1 329 1 661 1 799 1 806 1 827 0 378 720 1 103
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 1 1 1 0 0 0 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 282 665 831 1 799 1 806 1 818 - - - 552
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 175 91 90 285 593 566 - - - 183
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 781 830 1 120 1 150 848 873 -17 378 704 42
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,54% -19,99% -7,67% -0,39% -0,66% - -100,00% -49,31% -34,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,58% 17,69% 25,33% 32,38% 23,78% 33,80% - 59,06% 159,73% -91,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 41,97% 54,93% 55,03% 52,47% 35,99% 42,41% - 103,56% 98,06% -16,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,89% 100,00% - 100,00% 100,00% 70,17%
Rörelsekapital/omsättning 286,82% 254,63% 191,39% 126,85% 96,40% 61,88% - 105,21% 15,42% 1,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,09% 87,51% 87,65% 84,69% 63,64% 68,30% 56,85% 59,84% 25,11% -228,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 9 776,32% 10 052,94% 7 164,44% 4 757,14% 1 031,02% 835,29% 730,00% 250,00% 133,53% 111,60%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...