Visa allt om Mikael Haglund Transport AB
Visa allt om Mikael Haglund Transport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 12 560 12 122 12 011 12 557 12 599 10 484 6 652 5 067 4 767 3 524
Övrig omsättning 520 167 471 156 316 256 92 164 118 -
Rörelseresultat (EBIT) 190 97 507 236 560 688 752 782 1 073 1 001
Resultat efter finansnetto 142 39 410 116 467 612 706 729 997 934
Årets resultat 46 290 247 420 18 196 400 410 401 363
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 449 5 249 4 877 5 809 5 833 4 641 3 747 2 930 3 095 2 914
Omsättningstillgångar 4 010 4 265 4 110 4 105 3 954 3 209 2 670 2 257 1 911 1 489
Tillgångar 9 459 9 514 8 987 9 914 9 786 7 851 6 416 5 187 5 006 4 402
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 464 2 618 2 528 2 382 1 962 1 944 1 747 1 447 1 137 836
Obeskattade reserver 1 598 1 516 1 850 1 758 2 184 1 773 1 431 1 275 1 108 673
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 499 2 484 2 034 3 899 3 702 2 627 2 256 1 722 2 125 2 259
Kortfristiga skulder 2 898 2 896 2 575 1 876 1 938 1 507 981 742 636 635
Skulder och eget kapital 9 459 9 514 8 987 9 914 9 786 7 851 6 416 5 187 5 006 4 402
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 3 6
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 2 995 2 763 2 594 3 071 1 853 556 425 437 117
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 970 920 856 966 507 176 134 145 35
Utdelning till aktieägare 200 200 200 100 0 0 0 100 100 100
Omsättning 13 080 12 289 12 482 12 713 12 915 10 740 6 744 5 231 4 885 3 524
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 7 6 6 8 5 2 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 570 1 732 2 002 2 093 1 575 2 097 3 326 5 067 2 384 3 524
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 541 550 615 579 507 489 373 587 299 162
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 464 1 274 1 711 1 530 1 420 1 321 1 117 1 108 1 374 1 173
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,61% 0,92% -4,35% -0,33% 20,17% 57,61% 31,28% 6,29% 35,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,02% 1,03% 5,65% 2,45% 5,88% 9,03% 11,74% 15,10% 22,01% 23,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,52% 0,81% 4,23% 1,94% 4,56% 6,76% 11,32% 15,45% 23,12% 29,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 53,58% 52,31% 46,24% 48,93% 43,70% 46,36% 45,98% 53,09% 55,19%
Rörelsekapital/omsättning 8,85% 11,29% 12,78% 17,75% 16,00% 16,23% 25,39% 29,90% 26,75% 24,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,23% 39,95% 44,19% 37,86% 36,50% 41,40% 43,67% 46,01% 38,65% 30,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 134,37% 143,27% 149,44% 214,13% 196,18% 202,32% 255,66% 283,02% 300,47% 234,49%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...