Visa allt om Vera Stevens Velour of Sweden AB
Visa allt om Vera Stevens Velour of Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 384 3 764 3 105 2 514 2 347 2 106 1 618 1 422 1 672 1 040
Övrig omsättning 209 186 58 94 122 73 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -411 -116 210 -223 289 712 102 121 480 218
Resultat efter finansnetto -425 -132 190 -228 285 705 78 102 480 216
Årets resultat -376 5 107 1 127 413 12 56 257 207
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 598 523 186 292 371 87 44 55 4 6
Omsättningstillgångar 1 634 2 065 2 805 2 020 1 813 2 181 1 378 1 641 1 286 617
Tillgångar 2 232 2 587 2 991 2 313 2 185 2 269 1 422 1 696 1 291 622
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 970 1 347 1 342 1 234 1 234 1 107 695 672 616 359
Obeskattade reserver 0 50 197 147 383 311 140 140 121 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 65 83 150 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 196 1 108 1 302 930 568 850 587 883 553 263
Skulder och eget kapital 2 232 2 587 2 991 2 313 2 185 2 269 1 422 1 696 1 291 622
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 817 661 17 0 26 19 115 10 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 251 210 3 0 7 11 41 3 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 593 3 950 3 163 2 608 2 469 2 179 1 618 1 422 1 672 1 040
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 2 1 1 1 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 677 941 1 553 2 514 2 347 2 106 1 618 1 422 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 215 223 10 4 34 30 156 13 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -317 -15 316 -122 387 726 113 122 481 219
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,10% 21,22% 23,51% 7,12% 11,44% 30,16% 13,78% -14,95% 60,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -18,32% -4,45% 7,02% -9,64% 13,23% 31,38% 7,17% 7,19% 37,34% 35,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -12,09% -3,06% 6,76% -8,87% 12,31% 33,81% 6,30% 8,58% 28,83% 20,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,67% 62,94% 70,08% 58,87% 60,55% 54,84% 48,08% 46,41% 50,60% 35,58%
Rörelsekapital/omsättning 12,94% 25,43% 48,41% 43,36% 53,05% 63,20% 48,89% 53,31% 43,84% 34,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,46% 53,58% 50,01% 58,03% 69,39% 58,89% 56,13% 45,57% 54,46% 57,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 51,76% 84,48% 115,90% 75,81% 129,23% 164,59% 65,42% 65,80% 173,78% 200,38%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...