Visa allt om Dugges Bryggeri AB
Visa allt om Dugges Bryggeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 30 089 27 439 21 880 15 141 15 245 7 374 5 730 4 722 1 741 2 099
Övrig omsättning 132 331 23 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 980 5 481 2 235 298 1 638 -1 719 720 500 -682 465
Resultat efter finansnetto 4 917 5 367 2 046 81 1 326 -2 053 720 474 -716 422
Årets resultat 2 984 2 446 433 81 1 326 -1 922 541 474 -716 422
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 725 0
Anläggningstillgångar 10 730 5 477 4 740 5 589 4 638 5 404 1 760 200 229 360
Omsättningstillgångar 12 112 11 421 7 913 5 477 5 955 3 489 3 053 1 934 776 741
Tillgångar 22 842 16 898 12 653 11 067 10 594 8 893 4 814 2 134 1 730 1 102
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 052 6 458 4 169 3 735 3 655 2 328 2 620 1 079 605 320
Obeskattade reserver 4 903 3 836 1 613 0 0 0 128 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 295 1 993 2 854 4 405 3 864 4 305 105 100 336 211
Kortfristiga skulder 7 592 4 611 4 017 2 926 3 075 2 259 1 960 955 789 570
Skulder och eget kapital 22 842 16 898 12 653 11 067 10 594 8 893 4 814 2 134 1 730 1 102
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 535 344 334 244 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 2 600 2 418 2 071 1 398 940 491 188 137
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 1 100 1 005 749 637 370 254 127 75
Utdelning till aktieägare 391 391 156 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 30 221 27 770 21 903 15 141 15 245 7 374 5 730 4 722 1 741 2 099
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 10 8 8 7 6 4 4 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 507 2 744 2 735 1 893 2 178 1 229 1 433 1 181 871 1 050
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 491 455 475 414 381 425 424 270 285 161
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 065 6 647 3 339 1 215 2 453 -1 041 787 639 -530 613
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,66% 25,41% 44,51% -0,68% 106,74% 28,69% 21,35% 171,22% -17,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,80% 32,44% 17,66% 2,69% 15,51% -18,88% 15,75% 23,43% -39,31% 42,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,55% 19,98% 10,21% 1,97% 10,78% -22,77% 13,23% 10,59% -39,06% 22,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,39% 57,59% 48,18% 54,38% 50,53% 58,75% 63,16% 54,07% 70,88% 71,75%
Rörelsekapital/omsättning 15,02% 24,82% 17,81% 16,85% 18,89% 16,68% 19,08% 20,73% -0,75% 8,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,37% 55,92% 42,89% 33,75% 34,50% 26,18% 56,38% 50,56% 34,97% 29,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 111,63% 194,27% 137,07% 78,78% 106,34% 51,35% 83,37% 102,93% 46,01% 54,56%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...