Visa allt om BYGGmax AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 6 065 339 6 578 379 6 066 206 4 675 938 4 486 650 4 495 488 4 318 347 4 121 286 3 546 984 3 216 172
Övrig omsättning 95 886 25 304 18 842 8 184 8 762 3 515 13 792 4 043 7 648 4 084
Rörelseresultat (EBIT) 380 323 721 796 584 384 192 443 182 101 274 847 267 078 259 253 247 853 184 289
Resultat efter finansnetto 372 668 717 159 582 423 183 230 169 523 275 500 252 978 256 829 241 102 188 177
Årets resultat 116 438 57 109 232 650 111 656 73 213 129 455 123 555 141 253 101 105 86 925
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 808 703 793 987 754 385 791 147 838 043 847 409 901 355 901 765 887 063 867 507
Omsättningstillgångar 1 461 003 1 963 977 1 866 783 1 173 354 1 344 884 1 268 216 1 216 018 1 044 838 922 304 792 733
Tillgångar 2 269 706 2 757 964 2 621 168 1 964 501 2 182 927 2 115 625 2 117 373 1 946 604 1 809 367 1 660 240
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 795 411 676 492 593 298 450 934 406 112 480 612 493 338 503 796 540 407 540 245
Obeskattade reserver 547 709 604 227 663 621 585 953 571 391 564 760 508 835 466 981 421 061 341 860
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 354 008 354 008 354 008 354 008 354 008 354 008 354 008 354 008
Kortfristiga skulder 926 586 1 477 245 1 010 240 573 606 851 416 716 245 761 191 621 818 493 890 424 127
Skulder och eget kapital 2 269 706 2 757 964 2 621 168 1 964 501 2 182 927 2 115 625 2 117 373 1 946 604 1 809 367 1 660 240
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 7 210 9 605 9 978 5 514 5 185 9 653 2 671 7 626 5 129 4 024
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 475 520 477 818 449 491 410 786 373 710 330 110 308 439 281 324 264 000 232 128
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 161 197 152 011 142 671 138 904 124 176 105 509 100 733 84 944 75 077 64 936
Utdelning till aktieägare 0 0 0 70 000 70 000 150 000 140 000 140 000 170 000 100 000
Omsättning 6 161 225 6 603 683 6 085 048 4 684 122 4 495 412 4 499 003 4 332 139 4 125 329 3 554 632 3 220 256
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 106 1 105 1 051 972 925 871 849 762 673 629
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 484 5 953 5 772 4 811 4 850 5 161 5 086 5 409 5 270 5 113
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 581 578 571 579 556 527 498 503 503 489
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 592 271 911 239 767 111 375 669 354 243 435 641 417 794 389 089 358 529 279 882
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,80% 8,44% 29,73% 4,22% -0,20% 4,10% 4,78% 16,19% 10,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,12% 26,29% 22,43% 9,93% 8,48% 13,22% 12,75% 13,62% 14,02% 11,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,41% 11,02% 9,69% 4,17% 4,12% 6,22% 6,25% 6,43% 7,15% 6,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,76% 33,32% 32,24% 31,92% 30,71% 31,35% 30,01% 29,93% 31,21% 30,62%
Rörelsekapital/omsättning 8,81% 7,40% 14,12% 12,83% 11,00% 12,28% 10,53% 10,26% 12,08% 11,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,87% 41,62% 42,38% 46,22% 39,02% 43,54% 42,04% 44,59% 48,02% 48,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 39,42% 60,54% 106,53% 75,88% 80,35% 90,19% 80,93% 76,54% 80,16% 80,40%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!