Visa allt om Web Guide Partner Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 38 639 52 069 52 257 81 511 66 763 81 322 63 130 67 023 59 123 95 506
Övrig omsättning 2 582 451 101 422 109 65 144 1 570 1 134 2 227
Rörelseresultat (EBIT) 211 1 896 2 646 3 184 -104 268 -8 623 835 -3 201 6 564
Resultat efter finansnetto 174 2 248 4 701 3 153 132 195 -9 779 -10 266 -3 042 6 641
Årets resultat 174 148 2 201 3 153 132 195 -5 813 -9 440 -147 3 370
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 332 446 503 2 317 2 371 2 270 2 683 2 992 13 235 3 190
Omsättningstillgångar 21 276 22 761 21 346 13 080 20 873 19 801 19 760 18 555 22 404 35 056
Tillgångar 21 608 23 207 21 849 15 397 23 244 22 070 22 442 21 547 35 639 38 246
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 609 6 435 9 287 7 086 13 933 10 614 10 419 8 865 18 305 18 452
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 2 624 3 469 6 365
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 999 16 772 12 562 8 311 9 311 11 456 12 023 10 058 13 864 13 429
Skulder och eget kapital 21 608 23 207 21 849 15 397 23 244 22 070 22 442 21 547 35 639 38 246
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - - 1 087 640 601
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - 0 - 17 719 18 595 19 100 19 269 24 074 43 292
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - 0 - - - -
Sociala kostnader - - 0 - 5 499 5 294 5 247 7 629 8 675 15 422
Utdelning till aktieägare 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 41 221 52 520 52 358 81 933 66 872 81 387 63 274 68 593 60 257 97 733
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 23 32 27 32 34 32 34 49 53 92
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 680 1 627 1 935 2 547 1 964 2 541 1 857 1 368 1 116 1 038
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 834 727 753 645 733 754 723 589 641 680
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 401 2 115 2 856 3 363 67 678 -8 084 1 385 -2 210 8 381
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,79% -0,36% -35,89% 22,09% -17,90% 28,82% -5,81% 13,36% -38,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,98% 9,89% 30,42% 20,68% 0,99% 3,56% -38,40% -38,83% -8,25% 17,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,55% 4,41% 12,72% 3,91% 0,34% 0,97% -13,65% -12,48% -4,97% 6,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,87% 59,67% 54,51% 34,86% 46,37% 39,80% 39,78% 56,52% 98,89% 99,71%
Rörelsekapital/omsättning 16,25% 11,50% 16,81% 5,85% 17,32% 10,26% 12,26% 12,68% 14,44% 22,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,59% 27,73% 42,51% 46,02% 59,94% 48,09% 46,43% 50,64% 58,54% 60,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 141,85% 135,71% 169,93% 157,38% 224,18% 172,84% 164,35% 184,48% 161,60% 261,05%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!