Visa allt om Fidelity Systems AB
Visa allt om Fidelity Systems AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 7 186 7 943 8 417 8 060 12 038 9 845 9 198 9 332 8 513 5 328
Övrig omsättning 20 - - - 92 - - 21 7 -
Rörelseresultat (EBIT) 595 686 688 331 1 152 806 842 1 167 1 159 467
Resultat efter finansnetto 595 649 701 327 1 155 774 828 1 257 1 122 465
Årets resultat 584 500 390 189 662 491 528 887 766 322
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 150 231 275 273 297 314 961 1 132 171 259
Omsättningstillgångar 3 440 4 947 3 723 3 421 4 919 3 558 2 806 3 572 3 569 2 044
Tillgångar 3 590 5 179 3 998 3 693 5 216 3 872 3 767 4 704 3 740 2 303
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 938 1 605 1 505 1 215 1 626 1 464 1 223 1 695 1 433 917
Obeskattade reserver 338 503 512 325 248 10 15 8 0 7
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 314 3 072 1 982 2 153 3 342 2 398 2 530 3 002 2 307 1 379
Skulder och eget kapital 3 590 5 179 3 998 3 693 5 216 3 872 3 767 4 704 3 740 2 303
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 1 093 1 076 992 960 960 1 004 579
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 3 768 4 135 4 364 2 974 5 104 3 775 3 616 3 579 3 044 2 122
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 1 967 2 048 2 193 2 316 3 043 2 372 2 205 2 125 1 925 1 158
Utdelning till aktieägare 600 1 250 400 100 600 500 250 1 000 625 250
Omsättning 7 206 7 943 8 417 8 060 12 130 9 845 9 198 9 353 8 520 5 328
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 9 11 10 11 10 10 9 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 898 883 765 806 1 094 985 920 1 037 1 064 761
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 714 694 608 656 858 735 701 762 788 555
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 595 693 697 346 1 169 830 871 1 206 1 204 515
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,53% -5,63% 4,43% -33,05% 22,28% 7,03% -1,44% 9,62% 59,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,63% 13,28% 17,53% 8,83% 22,14% 20,82% 22,38% 26,81% 32,09% 20,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,31% 8,66% 8,33% 4,04% 9,59% 8,19% 9,17% 13,51% 14,10% 8,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,04%
Rörelsekapital/omsättning 15,67% 23,61% 20,68% 15,73% 13,10% 11,78% 3,00% 6,11% 14,82% 12,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,47% 38,57% 47,63% 39,39% 34,68% 38,00% 32,76% 36,16% 38,32% 40,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 148,66% 161,04% 187,84% 158,89% 147,19% 148,37% 110,91% 118,99% 154,70% 148,22%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...