Visa allt om Fastighets AB Eric Ekblad
Visa allt om Fastighets AB Eric Ekblad

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 125 522 115 098 102 688 97 586 93 273 97 217 86 051 81 577 74 232 66 536
Övrig omsättning 55 513 11 160 55 110 177 235 333 2 159
Rörelseresultat (EBIT) 40 152 30 629 49 857 36 977 45 663 44 124 34 832 39 881 36 226 33 160
Resultat efter finansnetto 17 081 30 288 55 497 18 725 22 275 26 696 17 105 20 030 11 790 19 658
Årets resultat 9 015 27 545 38 908 22 940 16 418 17 362 12 705 16 842 6 670 14 223
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 583 188 1 502 442 1 416 357 1 248 800 1 102 786 901 575 834 243 750 229 706 298 620 263
Omsättningstillgångar 3 208 14 326 45 782 78 057 97 637 91 253 88 519 43 055 49 643 14 503
Tillgångar 1 586 396 1 516 768 1 462 139 1 326 857 1 200 423 992 829 922 762 793 284 755 941 634 767
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 254 884 245 870 235 855 196 960 175 256 158 938 143 008 134 888 120 839 116 182
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 86 465 78 398 80 972 64 390 68 611 62 770 53 857 47 346 44 979 40 780
Långfristiga skulder 1 162 749 1 100 510 1 047 818 967 539 912 529 722 160 669 770 551 019 560 548 456 187
Kortfristiga skulder 82 298 91 990 97 494 97 969 44 027 48 960 56 127 60 033 29 574 21 616
Skulder och eget kapital 1 586 396 1 516 768 1 462 139 1 326 857 1 200 423 992 829 922 762 793 284 755 941 634 767
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 637 671 664 585 564 564 557 609 527 518
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 4 959 4 763 4 865 4 256 5 317 6 046 4 171 3 578 2 956 3 158
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 3 500 3 467 3 411 3 090 2 815 3 025 1 989 1 578 1 374 2 276
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 125 577 115 611 102 699 97 746 93 328 97 327 86 228 81 812 74 565 68 695
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 20 19 20 20 21 19 15 15 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 276 5 755 5 405 4 879 4 664 4 629 4 529 5 438 4 949 4 436
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 455 445 471 397 435 459 354 384 324 397
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 81 577 67 916 59 151 47 245 55 101 52 931 42 727 46 731 39 704 35 937
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,06% 12,09% 5,23% 4,62% -4,06% 12,98% 5,48% 9,89% 11,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,53% 3,69% 5,57% 3,37% 4,17% 5,27% 4,08% 5,14% 4,92% 6,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 31,99% 48,69% 79,34% 45,89% 53,62% 53,83% 43,70% 50,01% 50,09% 57,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,22% 40,29% 61,90% 50,09% 57,67% 53,30% 49,42% 53,28% 55,72% 52,60%
Rörelsekapital/omsättning -63,01% -67,48% -50,36% -20,40% 57,48% 43,50% 37,64% -20,81% 27,04% -10,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,07% 16,21% 16,13% 14,84% 14,60% 16,01% 15,50% 17,00% 15,99% 18,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3,90% 15,57% 46,96% 79,68% 221,77% 186,38% 157,71% 71,72% 167,86% 67,09%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -40 -40 -40 -40 -28 -28 -29 0 0 -10
Resultat efter finansnetto -15 25 012 61 42 157 86 2 971 3 010 3 029 3 965
Årets resultat -15 25 512 1 0 0 86 2 971 3 010 3 029 3 965
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 85 000 85 000 60 100 60 100 60 000 60 000 55 000 55 000 55 000 55 000
Omsättningstillgångar 4 675 4 690 4 078 1 282 1 382 783 6 697 5 725 5 715 5 388
Tillgångar 89 675 89 690 64 178 61 382 61 382 60 783 61 697 60 725 60 715 60 388
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 86 271 86 286 60 774 60 773 60 773 60 773 61 686 60 715 60 705 59 676
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 404 3 404 3 404 609 609 10 10 10 10 713
Skulder och eget kapital 89 675 89 690 64 178 61 382 61 382 60 783 61 697 60 725 60 715 60 388
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 - - - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 - - - - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 2 000 3 000 2 000
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -40 -40 -40 -40 -28 -28 -29 0 0 -10
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,20% 96,20% 94,70% 99,01% 99,01% 99,98% 99,98% 99,98% 99,98% 98,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 137,34% 137,78% 119,80% 210,51% 226,93% 7 830,00% 66 970,00% 57 250,00% 57 150,00% 755,68%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...