Visa allt om Cipard AB
Visa allt om Cipard AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 385 392 544 443 366 415 216 201 111 49
Övrig omsättning - - - - - - - 2 - -
Rörelseresultat (EBIT) 10 69 11 163 -86 105 94 157 66 -9
Resultat efter finansnetto 10 70 11 163 -86 105 94 158 66 -9
Årets resultat 8 54 8 89 -6 56 54 85 40 -9
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 74 100 15 0 5 7 11 15 4 6
Omsättningstillgångar 1 029 919 700 573 265 582 438 425 181 120
Tillgångar 1 103 1 019 714 573 271 589 448 440 185 126
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 319 311 257 289 200 255 199 195 130 90
Obeskattade reserver 60 60 60 60 20 100 73 53 14 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 31 9 39 30 0 0 0
Kortfristiga skulder 724 648 398 193 42 195 146 192 41 36
Skulder och eget kapital 1 103 1 019 714 573 271 589 448 440 185 126
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 96 120 140 26 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 96 155 135 0 78 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 25 40 38 30 57 49 8 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 40 0 50 0 50 20 0
Omsättning 385 392 544 443 366 415 216 203 111 49
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 385 392 544 443 183 415 216 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 121 197 172 157 164 213 35 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 35 95 12 168 -84 108 99 164 68 -7
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,79% -27,94% 22,80% 21,04% -11,81% 92,13% 7,46% 81,08% 126,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,00% 6,87% 1,54% 28,45% -31,73% 17,83% 20,98% 35,68% 35,68% -7,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,86% 17,86% 2,02% 36,79% -23,50% 25,30% 43,52% 78,11% 59,46% -18,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,29% 98,98% 99,26% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 79,22% 69,13% 55,51% 85,78% 60,93% 93,25% 135,19% 115,92% 126,13% 171,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,16% 35,11% 42,55% 58,15% 79,24% 55,81% 56,43% 52,99% 75,72% 71,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 123,90% 128,55% 175,88% 296,89% 630,95% 298,46% 300,00% 221,35% 441,46% 333,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...