Visa allt om St Petri Logens Restaurang Aktiebolag
Visa allt om St Petri Logens Restaurang Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 9 384 9 144 9 745 9 000 10 009 6 694 5 286 4 573 5 272 4 541
Övrig omsättning 231 50 132 27 55 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 125 306 1 252 249 1 098 328 31 279 12 29
Resultat efter finansnetto 49 309 1 252 235 1 090 295 12 258 -18 -7
Årets resultat 1 184 415 117 571 160 5 196 -18 -7
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 179 263 263 351 465 149 132 76 109 285
Omsättningstillgångar 3 177 2 996 2 891 3 005 2 746 1 796 1 150 775 820 645
Tillgångar 3 356 3 259 3 154 3 356 3 211 1 945 1 282 851 929 930
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 385 1 383 1 199 785 918 347 187 272 76 93
Obeskattade reserver 712 695 638 478 415 108 33 33 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 50 50 292 314 342 383 264 252 257
Kortfristiga skulder 1 260 1 130 1 266 1 802 1 564 1 148 679 282 602 580
Skulder och eget kapital 3 356 3 259 3 154 3 356 3 211 1 945 1 282 851 929 930
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 276 180 192 400 279
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 016 2 857 2 850 3 202 2 976 1 797 1 346 1 036 1 186 942
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 190 912 945 1 050 966 635 482 430 502 442
Utdelning till aktieägare 400 0 0 0 250 0 0 0 0 0
Omsättning 9 615 9 194 9 877 9 027 10 064 6 694 5 286 4 573 5 272 4 541
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 12 13 13 13 10 8 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 670 762 750 692 770 669 661 762 879 757
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 300 297 276 313 274 243 227 248 320 256
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 216 406 1 374 376 1 220 391 83 339 209 222
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,62% -6,17% 8,28% -10,08% 49,52% 26,64% 15,59% -13,26% 16,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,55% 9,51% 39,95% 7,57% 34,48% 17,28% 2,50% 33,02% 1,40% 3,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,55% 3,39% 12,93% 2,82% 11,06% 5,02% 0,61% 6,14% 0,25% 0,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,96% 64,14% 70,28% 71,84% 70,56% 66,37% 66,59% 65,95% 62,59% 64,59%
Rörelsekapital/omsättning 20,43% 20,41% 16,68% 13,37% 11,81% 9,68% 8,91% 10,78% 4,14% 1,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,82% 59,07% 53,79% 33,89% 38,11% 21,93% 16,48% 34,75% 8,18% 10,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 218,89% 244,96% 210,51% 157,55% 161,57% 141,03% 146,10% 237,94% 112,79% 86,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...