Visa allt om Tandläkare Eric af Geijersstam AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 8 790 9 925 9 051 10 042 9 267 8 436 8 769 8 660 8 886 8 624
Övrig omsättning 430 0 0 0 15 716 323 221 884 840
Rörelseresultat (EBIT) 1 884 2 531 1 421 3 026 2 896 2 191 1 561 1 307 1 338 1 695
Resultat efter finansnetto 678 989 514 2 585 -43 1 528 288 851 745 855
Årets resultat 426 593 131 2 050 -390 1 180 568 938 534 400
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 719 14 633 14 748 14 565 15 615 17 403 16 483 16 786 17 267 16 571
Omsättningstillgångar 2 233 2 498 2 364 3 170 1 103 872 1 332 1 528 698 586
Tillgångar 18 953 17 130 17 112 17 735 16 718 18 275 17 815 18 314 17 965 17 157
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 143 717 414 1 783 -267 1 303 708 1 060 658 548
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 641 971 795
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 15 138 14 545 14 572 13 389 14 442 14 383 14 586 14 115 13 774 13 023
Kortfristiga skulder 2 672 1 868 2 126 2 562 2 543 2 590 2 521 2 498 2 561 2 791
Skulder och eget kapital 18 953 17 130 17 112 17 735 16 718 18 275 17 815 18 314 17 965 17 157
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 891 2 018 1 888 2 182 1 655
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 1 028 721 630 1 052 701
Utdelning till aktieägare 0 0 290 1 500 1 180 0 0 0 536 424
Omsättning 9 220 9 925 9 051 10 042 9 282 9 152 9 092 8 881 9 770 9 464
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 6 8 8 8 8 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 465 1 654 1 509 1 674 1 545 1 055 1 096 1 083 1 111 1 437
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 732 563 488 489 513 374 351 302 416 425
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 252 2 887 1 756 3 357 3 221 2 521 1 891 1 696 1 880 2 245
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,44% 9,66% -9,87% 8,36% 9,85% -3,80% 1,26% -2,54% 3,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,27% 14,99% 8,40% 18,22% 17,32% 11,99% 8,78% 7,74% 7,96% 9,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,14% 25,87% 15,88% 32,17% 31,25% 25,97% 17,84% 16,37% 16,09% 19,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,92% 92,88% 89,91% 92,22% 92,71% 87,07% 90,46% 86,12% 88,45% 84,96%
Rörelsekapital/omsättning -4,99% 6,35% 2,63% 6,05% -15,54% -20,37% -13,56% -11,20% -20,97% -25,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,03% 4,19% 2,42% 10,05% -1,60% 7,13% 3,97% 8,52% 7,65% 6,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 83,57% 133,73% 111,19% 123,73% 43,37% 33,67% 52,84% 61,17% 26,75% 20,71%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!