Visa allt om Svenska Bostadsfonden Management AB
Visa allt om Svenska Bostadsfonden Management AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 258 581 250 427 241 135 237 230 230 759 209 129 161 229 127 769 83 920 61 890
Övrig omsättning 20 304 22 946 40 123 19 949 14 321 16 953 8 698 7 542 10 338 4 735
Rörelseresultat (EBIT) 81 036 88 956 108 892 74 782 76 729 79 985 57 088 40 782 25 030 17 968
Resultat efter finansnetto 55 061 7 624 19 633 -51 193 16 875 14 848 3 981 4 997 1 392 -4 232
Årets resultat 14 809 -2 865 12 489 -57 728 10 418 7 876 7 365 21 631 4 043 -2 927
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 135 824 2 806 069 2 694 261 2 653 489 2 396 481 2 307 518 1 889 343 1 408 570 928 040 677 002
Omsättningstillgångar 370 927 549 454 452 455 543 879 248 393 182 268 163 007 123 178 189 228 155 878
Tillgångar 3 506 751 3 355 523 3 146 716 3 197 368 2 644 874 2 489 786 2 052 350 1 531 748 1 117 268 832 880
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 118 694 119 562 109 000 88 934 55 287 44 869 36 993 54 109 32 470 28 427
Minoritetsintressen 1 115 289 952 503 857 119 799 710 478 895 417 882 245 119 4 243 3 180 3 109
Avsättningar (tkr) 51 434 41 550 71 541 78 129 60 994 62 552 59 095 46 428 24 108 13 345
Långfristiga skulder 2 110 683 2 110 700 1 948 420 1 780 771 1 847 614 1 880 629 1 614 697 1 365 037 1 012 635 756 653
Kortfristiga skulder 110 651 131 208 160 636 449 824 202 084 83 854 96 446 61 931 44 875 31 346
Skulder och eget kapital 3 506 751 3 355 523 3 146 716 3 197 368 2 644 874 2 489 786 2 052 350 1 531 748 1 117 268 832 880
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 0 2 746 2 215 1 474 687 395 382 528 120 80
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 16 751 15 943 13 342 11 813 12 221 10 170 7 153 6 066 3 805
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 8 804 7 739 6 297 5 737 5 526 6 107 3 816 2 773 1 364
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 278 885 273 373 281 258 257 179 245 080 226 082 169 927 135 311 94 258 66 625
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 41 34 34 29 29 30 25 20 17 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 307 7 366 7 092 8 180 7 957 6 971 6 449 6 388 4 936 4 421
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 762 728 629 605 666 575 527 375
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 97 230 103 501 122 305 87 192 86 905 89 038 63 857 45 688 28 564 20 566
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,26% 3,85% 1,65% 2,80% 10,34% 29,71% 26,19% 52,25% 35,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,34% 2,67% 3,50% 2,47% 2,99% 3,21% 2,89% 2,73% 2,35% 2,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 31,75% 35,80% 45,67% 33,25% 34,30% 38,25% 36,74% 32,76% 31,28% 38,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 42,29% 36,69% 38,15% 41,75% 42,65% 38,14% 33,79% 33,17%
Rörelsekapital/omsättning 100,66% 167,01% 121,02% 39,65% 20,07% 47,06% 41,28% 47,94% 172,01% 201,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,38% 3,56% 3,46% 2,78% 2,09% 1,80% 1,80% 3,53% 2,91% 3,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 335,22% 418,77% 281,66% 120,91% 122,92% 217,36% 169,01% 198,90% 421,68% 497,28%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 36 878 27 799 28 045 36 612 28 421 23 264 22 454 26 187 24 105 29 050
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 593 2 380 4 962 5 088 713 658 1 745 1 461 2 490 1 963
Resultat efter finansnetto 1 405 19 561 21 134 26 618 1 706 1 823 3 135 2 625 2 385 2 201
Årets resultat 1 566 17 921 17 535 25 419 1 354 1 247 1 249 1 170 710 249
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 488 9 058 6 901 6 305 6 585 6 147 6 213 5 188 4 626 3 537
Omsättningstillgångar 16 908 29 163 27 961 36 161 5 990 12 590 10 216 10 333 11 468 6 414
Tillgångar 24 396 38 221 34 862 42 466 12 575 18 737 16 429 15 521 16 094 9 951
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 975 25 125 25 959 31 524 6 105 4 751 3 504 2 255 1 085 375
Obeskattade reserver 3 297 2 549 2 228 1 649 214 48 346 391 344 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 124 10 547 6 674 9 293 6 256 13 938 12 579 12 875 14 665 9 576
Skulder och eget kapital 24 396 38 221 34 862 42 466 12 575 18 737 16 429 15 521 16 094 9 951
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 2 274 2 595 2 045 957 394 206 325 443 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 3 020 1 975 685 428 453 593 839 738 846 454
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 1 971 1 481 564 267 379 273 515 481 320 156
Utdelning till aktieägare 0 9 020 18 755 23 100 0 0 0 0 0 0
Omsättning 36 878 27 799 28 045 36 612 28 421 23 264 22 454 26 187 24 105 29 050
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 2 2 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 146 13 900 14 023 36 612 28 421 23 264 11 227 13 094 12 053 14 525
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 256 2 954 1 634 1 696 1 340 1 244 907 915 628 360
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 755 2 585 5 384 5 524 1 126 991 2 048 1 525 2 529 1 996
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 32,66% -0,88% -23,40% 28,82% 22,17% 3,61% -14,26% 8,64% -17,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,30% 51,20% 61,02% 64,49% 14,45% 10,98% 19,53% 17,04% 15,67% 22,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,17% 70,39% 75,85% 74,80% 6,39% 8,84% 14,29% 10,10% 10,46% 7,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 26,53% 66,97% 75,90% 73,39% -0,94% -5,79% -10,52% -9,71% -13,26% -10,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,83% 70,94% 79,45% 77,26% 49,88% 25,55% 22,88% 16,39% 8,32% 3,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 237,34% 276,51% 418,95% 389,12% 95,75% 90,33% 81,21% 80,26% 78,20% 66,98%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...